Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 4.0

Dátum zverejnenia: 12.11.2018

Inštalátor

 • setup.zip - verzia 4.0.25 oprava automatického plánovania #3082, #3081, #3084, #3086

Predchádzajúce:

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky

labden:

 • Automatické výplnenie dátumu ukončenia skúšok v protokolovaní (#2252)
  Dátum ukončenia skúšky v protokolovaní sa nastaví predvolene podľa dátumu odberu. Nastavenia k tejto voľbe sa nachádzajú v Previs / MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na podstránke Lab. denník.
 • Vpisovanie údajov z iného laboratória (#2847)
  Možnosť zadávať namerané údaje do laboratória na ktoré nemá užívateľ práva. Nastaviteľné v "MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia" na podstránke "Lab. denník".
 • Nová databázová rola LabAdmin (#2817)
  Bola doplnená nová databázová rola labadmin. Táto momentálne slúži na to, že jej člen vie odblokovať uzamknutý nameraný údaj. V prípade spoločností, kde sa použísa synchronizácia databázových rolí s Active Directory je potrebné pre túto rolu vytvoriť AD skupinu a v Previse nastaviť synchronizáciu tejto novej AD skupiny s databázovou rolou cez MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Databázové role - AD sync.
 • Registrácia vzoriek (#2778)
  Podpora
 • dátum ukončenia skúšky (#2805)
  Automatické vypĺňanie konca odberu skúšky pri registrácii vzoriek. Nastavenie sa robí v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na podstránke Lab. denník

mpevo:

 • Hromadné pridelenie práv pre MPEVO (#2280)
  V činnosti Administrácia/Bezpečnosť/Práva pre export a vypĺňanie MPEVO bola doplnená možnosť na pravý klik priradiť všetky práva (alebo odobrať, dať readonly) pre všetky stránky naraz. Je potrebné toto priradenie ale urobiť na 1. stránke, vtedy sa program opýta, či si želáte nastaviť právo pre všetky stránky naraz.

savom:

 • Úvodná hláška v frmrOpisUkazovatelov (#2696)
  V opise ukazovateľov bol upravený úvodný zoznam pre spoločnosti, ktoré majú modul TMR.

tmr:

 • Prístupové práva pre označovanie vzoriek (#2703)
  Boli vykonané testy ohľadom prístupových práv pre označovanie vzoriek ako vyhovujúce a reportovateľné. Je potrebné právo meniť záznamy pre činnosť MENU / TMR / Hodnotenie / Rozšírené hodnotenie vzoriek. V prípade, že užívateľ dané právo nemá pridelené, nie je možné v mriežke tieto údaje meniť (celá mriežka je readonly). V detailnom okne (na dvojklik) sú tieto dva údaje tiež readonly.
 • Notifikačný email pre naposledy pridaný odber (#2914)
  Prešetrenie stavu v databaze
 • Hodnotenie na viac noriem - retazec vpravo (#2694)
  Bol vytvorený custom report pre BVS, a.s. Ide konkrétne o tlač pre RÚVZ z rozšíreného hodnotenia vzoriek. Úprava sa týka rozmiestnenia voliteľných reťazcov, ktoré si užívateľ môže definovať pred tlačou.
 • Odplaty - zaokrúhľovanie priemeru (#2619)
  V rozšírenom hodnotení vzoriek (výpočet odplát producentov) bol zmenený počet desatín nameraného údaja pre priemer laboratórií na 2.
 • Upozornenie na novú požiadavku alebo nový odber (#2139)
  V ročnom pláne bola dopracovaná možnosť (na pravý klik na požiadavku) posielať notifikácie o pridanom odbere.
 • Filter v TMR \"Iba opakované\" (#2062)
  V rozšírenom hodnotení vzoriek bola doplnená možnosť zobraziť aj pôvodné vzorky k opakovaným vzorkám, teda tie, ktoré bolo potrebné opakovať. Pri týchto vzorkách sú uložené informácie o nápravných opatreniach.
 • Požiadavka jednotlivo - dôvod odberu (#2700)
  V ročnom pláne bol odstránený údaj dôvod odberu v prípade zakladania novej požiadavky jednotlivo (len pre BVS)
 • Filter na neodobrane vzorky (#2701)
  Do rozšíreného hodnotenia bola doplnená možnosť zobrazenia iba vzoriek, ktoré boli označené ako neodobrané.
 • Právo vytvoriť opakovanú vzorku (#2702)
  V rozšírenom hodnotení vzoriek bol pridaný systém prístupových práv, ktorý riadi pridávanie opakovaných vzoriek. Aby bolo možné registrovať cez rošírené hodnotenie opakovanú vzorku, treba mať právo pridávať záznamy pre MENU / TMR / Hodnotenie / Rozšírené hodnotenie vzoriek.
 • Štatistika vzoriek OV (#2653)
  Štatistika vzoriek za OV
 • Nesprávny dôvod odberu (#2712)
  Z programu aj databázového modelu bol odstránený údaj dôvod odberu.
 • Notifikačný mail na posledný pridaný odber (#2717)
  Úprava procesu notifikácie požiadavky o nový odber.
 • Výpočet úhrady z pevne zadaného množstva vypustenej OV spolu (#2720)
  Úprava výpočtu odplát pre producentov
 • ČMO pre úpravne vody (#2759)
  Zadávanie ČMO v "MENU / Vodárenské objekty / Úpravne / Chemické odberné miesta úpravní"
 • pojem Poplatok namiesto pojmu Úhrada (#2725)
  Úprava reportu a volania reportu pre výpočet odplát producentov.

všeobecné:

 • Náhľad textov pred tlačou formu (#2730)
  Možnosť náhľadu textov pred tlačou
 • Ulozenie hodnot filtrov pred tlacou - (#2731)
  Možnosť ukladania filtračných reťazcov pred tlačou v "Zmeniť texty"
 • Zmena velkosti pisma v reporte (#2732)
  Zmena velkosti písma v reporte prehľadu závadnosti vzoriek
 • Výpočet odplát (#2728)
  Úpravy výpočtu odplát
 • Upravy PrevisOfflineInstaller (#2617)
  Úpravy inštalátora novej verzie IS Previs pre pomalé pripojenia.
 • Notifikačný email Previs - presah limitov vo vzorke (#2793)
  Kontrola korektneho nastavenie posielania notifikacii.
 • Opravit display scaling (#2610)
  Úpravy designu, aby sa zlepšilo zobrazenie niektorých kľúčových prvkov v programe pre prípad používania display scaling
 • Odosielanie mailov - otváranie notifikačného okna (#2699)
  Bolo upravené notifikačné okno, ktoré sa už neotvára samé v prípade, že sa odosielajú e-mailové notifikácie. V tomto okne sa periodicky kontroluje, či maily už boli odoslané a ak áno, oznam sa zmení (z posielajú sa maily na boli odoslané maily)
 • Odstránenie fotky z ticketu (#2823)
  Pri vytváraní ticketu cez previs bola pridaná možnosť odstrániť fotku obrazovky z výberu, stačí na ňu kliknúť.
 • Opakovanie ukončenej vzorky (#2698)
  Bolo pridané upozornenie v prípade, že užívateľ vytvára opakovanú vzorku zo vzorky, ktorá už bola uzavretá.
 • Hodnotenie na viac noriem, tlac (#2692)
  Zmena reportu
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)