Projekt

Všeobecné

Profil

Inkonzistencie v ZO

V tomto formulári je možnosť vykonať testy na chyby v definícii združeného odberu ZO.

V Previse je definovaný pojem: Združený odber. Je to fiktívny zdroj, pre ktorý platia pravidlá:

 • ZO tvorí samostatnú lokalitu
 • v lokalite ZO môžu byť:
  • iba zdroje patriace do ZO
  • je tam 1 zdroj typu združený odber.
V evidenčnej karte zdroja na stránke "Údaje o ZO a extrémne výdatnosti" sú údaje o ZO:
 • druh ZO má byť vyplnený pre zdroj typu ZO (tu je vybraný typ odberného miesta, podľa toho, z akých zdrojov sa ZO skladá)
 • počet zdrojov v ZO má byť vyplnený pre zdroj typu ZO
 • ZO pre tento zdroj - pre všetky zdroje patriace do ZO tu majú mať vybraný názov ZO, do ktorého patria.

Tieto údaje popisujú a definujú ZO. Medzi týmito údajmi sú súvislosti, správnosť ktorých sa v tejto činnosti skontroluje.

Možné voľby:
 • lokalita obsahuje viaceré združené odbery - povolený je len 1 zdroj typu ZO
 • lokalita so združ. odberom neobsahuje podradené zdroje. Takýto zdroj nemá zmysel, musí obsahovať aspoň 1 zdroj
 • typ združ. odberu sa nezhoduje s typom podradených zdrojov. Typ združeného odberu je vyplnený v evidenčnej karte zdroja. Táto informácia má len informatívny charakter. Jeden združený odber može obsahovať aj viaceré typy zdrojov (pramene, studne,...)
 • zdroje, ktoré nie sú združeným odberom a majú vyplnený typ ZO

Postup práce

Výberové zoznamy Prevádzka, Vodovod a Lokalita filtrujú výber združeného odberu. Pre vybraný ZO a zvolený typ kontroly sa zobrazia informácie o vykonanom teste. Zobrazia sa len zdroje, v ktorých sa našiel pri teste nejaký problém.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)