Projekt

Všeobecné

Profil

Export vyhlášky č.317

V tejto činnosti je možné vyhotoviť výstupnú tabuľku porušení štandardov kvality pitnej vody za vybraný rok a vybranú prevádzku (celú vodárenskú spoločnosť). Túto tabuľku je potrebné zaslať do organizácie, ktorá spracúva porušenia štandardov kvality vody komplexne a za celú SR.

Popis tabuľky:

 • Udalostí spolu - počet vzoriek za celú spoločnosť v danom mesiaci, ktoré sa znázornia v hodnotení štandardov kvality
 • Udalosti neukončené - súčet vzoriek v danom mesiaci, ktoré nemajú vyplnený dátum ukončenia
 • Udalosti NŠK súčet - vzoriek v danom mesiaci, ktoré v položke dodržanie štandardu kvality majú vybraný typ „nedodržaný“
 • Podania všetky - súčet počtu podaní v danom mesiaci
 • Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu - súčet rozdielov dátumu odstránenia a dátumu vzniku udalosti u vzoriek, ktoré sú nedodržané alebo neukončené (podľa predchádzajúcich kritérií). Ak nie je vyplnený dátum odstránenia udalosti porušenia kvality, potom sa ako ukončenie berie začiatok nového roku (1.1.2010 0:0:0 pre rok 2009)
 • ONŠ počet odberateľov s nedodržaným štandardom - počet odberateľov s nedodržaným štandardom vo všetkých vzorkách v danom mesiaci (pozor v sumári za rok, neplatí že suma ONŠ za mesiace sa rovná ONŠ za rok)
 • ONŠ DTN - je rovnaký ako stĺpec DTN

Riadky pod tabuľkou:

 • Počet udalostí s NŠK / 1 odberateľa - počet udalostí NŠK za rok (3. stĺpec v sumáre tabuľky) deleno Celkový počet odberateľov (zadáva sa tesne pred tlačou)
 • Priemerná dĺžka trvania 1 udalosti s NŠK za rok - súčet rozdielov dátumu odstránenia udalostí NŠK deleno Počet udalostí NŠK za rok
 • Priem. dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu/ONŠ - (celková dĺžka nevyhovujúceho stavu deleno počet udalostí neukončených a NŠK) deleno ONŠ
 • Priem. dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu/odberateľa - (celková dĺžka nevyhovujúceho stavu deleno počet udalostí neukončených a NŠK) deleno celkový počet odberateľov (zadáva sa tesne pred tlačou)
 • Podiel ONŠ za rok z celkového počtu odberateľov - ONŠ deleno celkový počet odberateľov (zadáva sa tesne pred tlačou)
 • Podania s NŠK / vybavené podania - suma počtu podaní v udalostiach NŠK deleno suma počtu podaní v udalostiach s vypleným dátumom ukončenia (tzv. ukončené udalosti)
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)