Projekt

Všeobecné

Profil

Skladba ČOV

*Táto nápoveda platí rovnako pre ČOV ako aj pre ÚV*

V tejto činnosti je možné definovať pre každú ČOV / ÚV jej skladbu.

Pre každú ČOV je možné definovať:

1/ zoznam chemických odberných miest, na ktorých sa sleduje kvalita odpadovej vody, zloženie kalov alebo vzorky plynu

2/ zoznam prevádzkových vstupov, ktoré je možné sledovať na jednotlivých odberných miestach ČOV

3/ zoznam parametrov ČOV (plochy, objemy, atď.) na jednotlivých odberných miestach ČOV.

V hornej časti formulára sú výberové okná pre Prevádzku, Strediská a ČOV, ktoré slúžia na vyhľadanie príslušnej ČOV.

Na # stránke definície skladby ČOV (základné údaje) sú zobrazené niektoré údaje o ČOV, ktoré je možné meniť v ktorejkoľvek voľbe definície skladby ČOV. Sú to údaje o začlenení ČOV do organizačnej alebo územnej štruktúry.

Každú jednotlivú ČOV je možné označiť, či je aktuálna. Pri nahrávaní rozborov, prevádzkových údajov a parametrov ČOV sa ponúkajú len aktuálne ČOVky. ČOVky, ktoré sa už prestali používať, zostávajú v databáze kvôli starým údajom a označia sa ako neaktuálne.

Na # stránke tohto formulára (Skladba ČOV) je možné vykonať definovanie skladby ČOV editáciou Chemických odberných miest / Prevádzkových vstupov / Parametrov, pričom skladba je realizovaná pomocou stromovej štruktúry. V tejto štruktúre je vidno všetky možnosti skladby ČOV, zaškrtnuté políčka znamenajú definovanie príslušnej časti ČOV. Definovanie skladby ČOV umožňuje definovať viac chem. odberných miest, prevádzkových vstupov a viac parametrov na každom OM ČOV, program predpokladá sledovanie údajov na viacerých nádržiach a pod.

Pri definovaní chemických odberných miest na ČOV je zároveň potrebné vybrať skupinu ukazovateľov pre nahrávanie. Skupiny ukazovateľov je potrebné mať vopred vytvorené v module Laboratórny denník -* Číselníky -* Kvalita -* Skupiny ukazovateľov (pre matricu odpadová voda, kal alebo plyn).

Zadávanie samotných hodnot parametrov ČOV sa vykoná v module Labod -* Evidencia prev. údajov -* ČOV -* Parametre nádrží.

Na # stránke v definícii Prevádzkových vstupov (Dvojice prevádzkových vstupov) je možnosť definovania dvojíc prevádzkových vstupov. V ľavo je definovaný Prevádzkový vstup, z ktorého sa budú údaje automaticky kopírovať do Prevádzkového vstupu definovaného vpravo. Kopírovanie sa vykonáva pri nahrávaní prevádzkových vstupov.

Upozornenie na odchýlku spôsobu zápisu v definovaní skladby ČOV. Zápis do databázy nastáva hneď po zaškrknutí / odškrknutí a nie po kliku na ikonu zápisu na hornej lište. Toto je jedna z výnimiek pri spôsobe zápisu do databázy v Previse.

Definovanie skladby ČOV ovplyvňuje nahrávanie rozborov, prevádzkových údajov ako aj parametrov ČOV. V nahrávaní rozborov sa ponúkajú len chemické odberné miesta definované v skladbe ČOV. Obdobne to platí aj pre nahrávanie prevádzkových údajov a parametrov ČOV.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)