Projekt

Všeobecné

Profil

Kontrola technologického procesu ČOV

Táto výstupná zostava umožňuje prezentovanie kontroly technologického procesu vybranej ČOV z pohľadu sledovania kvality vody.
Vo výstupe sa zobrazujú denné údaje z rozborov odpadovej vody na rôznych odberných miestach ČOV. Uvedený výstup predstavuje komplexné hodnotenie jednej vybranej ČOV.

Pre zvolenú ČOV sa zobrazí niekoľko stránok:

1. údaje o kvalite vody na odberných miestach, ktoré reprezentujú celkový efekt čistenia odpadovej vody príslušnej ČOV. Sú to údaje ukazovateľov na chemických odberných miestach, ktoré je možné voliť:

 • surová voda
 • po mechanickom stupni
 • po biologickom stupni
 • na výusti

2. údaje z chemických odberných miest reprezentujúcich čistenie odpadovej vody ČOV, ktoré je možné voliť, napr.:

 • vratný kal z dosadzovacích nádrží
 • aktivačná nádrž nitrifikácia
 • kvalita vody v dosadzovacej nádrži
 • usadzovacie nádrže -surový kal primárny alebo zmiešaný
 • kal z vyhnívacej nádrže I.
 • vyhnitý kal z uskladňovacej nádrže
 • kalová voda z uskladňovacej nádrže
 • kalový plyn z vyhnívacej nádrže I. a II.

3. kontrola výuste zobrazuje údaje o kvalite vody vypúšťanej z kanalizačnej výuste v náväznosti na limitné hodnoty z kanalizačného poriadku.

4. kontrola čistiarenských kalov, kde je možné voliť chem. odberné miesta ČOV, napr.:

 • kal zo strojného zahusťovania I.
 • tuhý kal zo strojného odvodnenia kalu
 • kalová voda zo strojného odvodnenia kalu
 • kalová voda zo strojného zahustenia kalu I.

Výsledky hodnotenia ČOV v tomto výstupe sú exportované do excelovskej tabuľky. Pre tento výstup je potrebné mať na danom počítači nainštalovaný program Excel.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)