Projekt

Všeobecné

Profil

Tlač údajov ČOV

Pre vybranú ČOV je možné vyhotoviť tlač:

Technické údaje

V tomto výstupe sa vytlačia niektoré projektované údaje o ČOV:

 • Názov a druh ČOV, Recipient
 • Počet ekvivalentných obyvateľov
 • Prietoky odvadových vod na vstupe do ČOV
 • Kvalita vody - koncentračné a bilančné hodnoty niektorých ukazovateľov kvality odpadovej vody
  • na prítoku ČOV
  • na odtoku ČOV

Objekty ČOV

V tomto výstupe sa vytlačia údaje o jednotlivých strojno technologických zariadeniach ČOV:
 • typ
 • počet
 • rozmery
 • prípadne ďalšie údaje ako účinný objem, dĺžka prepadovej hrany, atď.

Merné objekty ČOV

V tomto výstupe sa vytlačia údaje:
 • o merných profiloch
 • o meracej a regulačnej technike.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)