Projekt

Všeobecné

Profil

Hlásenie o začatí a zmene odberu povrchových vôd na SHMÚ

Po začatí odberov z povrchového vodárenského zdroja je potrebné vyhotoviť a zaslať Hlásenie o začatí a zmene odberu povrchových vôd na SHMÚ.

Popis

Na výber zdroja slúžia 4 filtračné výberové zoznamy (Prevádzka, Vodovod, Lokalita, Zdroj). Vo výberovom zozname pre výber zdrojov sú len zdroje povrchovej vody.

Pre vybraný zdroj sa zobrazia údaje z evidenčnej karty VZ. Sú to najmä:

 • údaje z Vodoprávneho rozhodnutia
 • základné identifikačné údaje
 • základné údaje o odberovom mieste
 • údaje o spôsobe merania
 • ročné povolené množstvo odobranej vody
 • mesačné povolené množstvá.

Vodohospodárske rozhodnutie, hľadá program v evidenčnej karte zdroja podľa nasledovných reťazcov:

 1. 364/2004 §21
 2. 184/2002 §13
 3. 138/73 §8

Tlač

Pre každý zdroj je potrebné vytlačiť 2 strany hlásenia:

 • údaje o odberovom mieste
 • základné identifikačné údaje.

Na základe zaslaného hlásenia o začatí odoberania vody z povrchového zdroja zašle SHMÚ pridelený Kód miesta odberu SHMÚ. Po jeho zaslaní na vodárenskú spoločnosť vzniká povinnosť zasielania ročného hlásenia o uskutočnených odberoch z povrchového VZ na SHMÚ.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)