Projekt

Všeobecné

Profil

Export v zmysle vyhlášky č. 605/2005 Z.z.

Konfigurácia xml tagov a xml súborov

IS Previs obsahuje veľké množstvo rozličných údajov. Často je štruktúra dát konfigurovateľná, teda napr. akú skladbu má ktorá ČOV a ako sa volajú jednotlivé chemické odberné miesta rozhoduje užívateľ. Rovnako užívateľ určuje, ako sa v jeho databáze volá ktorý ukazovateľ. Z tohoto faktu vyplýva, že samotný export do 605 funguje tiež na základe konfigurácie. Teda užívateľ musí Previsu povedať (nakonfigurovať), ktorý ukazovateľ sa má do ktorého súboru a tagu (políčko v xml súbore) exportovať. Pretože jeden užívateľ môže nazvať ukazovateľ Vodivosť, iný vodivost. To sú dva rôzne názvy a Previs nemá ako vedieť, ktorý ukazovateľ si užívateľ želá exportovať. Preto je potrebné pred exportom vyplniť konfigurácie, kde si užívateľ sám určí, ktorý ukazovateľ sa má exportovať do ktorého xml súboru a v ňom do konkrétneho tagu.
To isté platí aj pre chemické odberné miesta. Užívateľ má po svojom nazvané jednotlivé chem. odb. miesta, avšak pre účely exportu musí definovať, ktoré chem. odberné miesto sa má exportovať do konkrétneho xml súboru a v rámci tohoto súboru do ktorého tagu.

Preto nie je chybou Previsu, ak sa Vám neexportuje niektorý údaj, je to len otázka správnej konfigurácie. Prosím skontrolujte si preto, ktoré údaje sa kam exportujú cez tieto konfigurácie:
  • MENU / Vyhláška č.605 / Konfigurácia exportu / Konfigurácia exportu rozborov PV
  • MENU / Vyhláška č.605 / Konfigurácia exportu / Konfigurácia exportu labod
  • MENU / Vyhláška č.605 / Konfigurácia exportu / Konfigurácia exportu techuv (bez rozborov PV)

Taktiež v prípade chemických odberných miest, ktoré máte nakonfigurované v MENU / Vyhláška č.605 / Konfigurácia exportu / Konfigurácia exportu labod je potrebné, aby v zodpovedajúcom číselníku bol vyplnený kód podľa Zbervaku. Teda v prípade chemických odberných miest je to číselník MENU / Labod / Číselníky / Chemické odb. miesta ČOV

Taktiež v prípade prevádzkových vstupov, ktoré máte nakonfigurované v MENU / Vyhláška č.605 / Konfigurácia exportu / Konfigurácia exportu labod je potrebné, aby v zodpovedajúcom číselníku bol vyplnený kód podľa Zbervaku. Teda v prípade prevádzkových vstupov je to číselník MENU / Labod / Číselníky / Prevádzkové vstupy ČOV.

V prípade, že export 605 Vám hlási, že v ňom chýbajú údaje, odporúčame:
  • skontrolovať všetky konfigurácie exportov, prípadne v nich na pravý klik použiť smart filter na vyfiltrovanie len konkrétneho XML súboru. Po vyfiltrovaní je veľmi dobre vidieť, ktoré chem. odb. miesta a prev. vstupy sú tam vyplnené a pre tieto treba skontrolovať v číselníkoch, či majú vyplnený kód Zbervak
  • použiť prehľad XML súborov, v ktorom si viete otvoriť konkrétny xml súbor z exportu a pozrieť sa, čo je v ňom vyplnené. Častokrát je možné tu identifikovať problém

Pridávanie nových XML tagov

Pre prípad, keď vznikajú nové xml tagy (ako naposledy pre pesticídy) sa do Vašej verzie tieto tagy automaticky dostanú s upgradom Previsu. Užívateľ nemôže vytvárať nové xml tagy, pretože prijímateľ exportu by ich nevedel spracovať. Aktuálna verzia IS Previs obsahuje všetky XML tagy, ktoré dodalo VÚVH.

Konfigurácia merných jednotiek

Keďže užívateľ rozhoduje, v akej mernej jednotke sa vkladá do programu každý ukazovateľ, je potrebné pre účely exportu do V605 Previsu povedať, aké sú vzťahy medzi mernými jednotkami. Pre export 605 je vyhláškou dané, ktorý ukazovateľ sa má exportovať v ktorej jednotke. Preto treba použiť Definície koeficientov merných jednotiek, aby program vedel prepočítať namerané hodnoty do správnej jednotky. Pozor, užívateľ nezadáva koeficient prepočtu nameranej hodnoty, ten sa zobrazuje len pre informáciu! Užívateľ definuje:
  • mernú jednotku, v ktorej sa údaje nahrávajú,
  • mernú jednotku, v ktorej sa údaje exportujú
  • definuje prepočet medzi mernými jednotkami.

prev-vstupy.JPG Zobraziť (220 KB) Černý Martin, 12.11.2019 14:13

omchem.JPG Zobraziť (217 KB) Černý Martin, 12.11.2019 14:13

koeficienty1.jpg Zobraziť (643 KB) Černý Martin, 18.09.2020 08:20

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)