Projekt

Všeobecné

Profil

Automatický návrh požiadaviek v module TMR
 

Automatický návrh požiadaviek pre pitnú vodu

Táto činnosť umožňuje automatické generovanie požiadaviek ročného plánu. Aby bolo možné generovať požiadavky treba mať splnené isté podmienky.

Podmienky a úvodné nastavenia

 1. Definovanie zásobovaných oblastí v MENU / Spoločné číselníky / Ostatné / Zásobované oblasti
 2. Nastavenie predvolených laboratórií pre minimálne a úplné rozbory (nie je povinné) v MENU / Spoločné číselníky / Ostatné / Zásobované oblasti
 3. Nastavenie predvolenej skupiny ukazovateľov pre minimálne a úplné rozbory v laboratóriách (nie je povinné) v MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Analýza vzorky / Laboratóriá
 4. Zaradenie odberných objektov do zásobovaných oblastí v MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK - Základné údaje
 5. Zaradenie odberných objektov do rovnakého typu programu, ako je daný plán, teda napr. do typu programu PPKKV v MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK - TMR
 6. Ak chceme pracovať s vodojemom, musíme ho zaradiť do zásobovanej oblasti, priradiť k odbernému miestu a vybrať mu typ programu v MENU/Vodárenské objekty/Vodojemy
 7. Ak chceme pracovať s vodným zdrojom, musíme ho zaradiť do zásobovanej oblasti, priradiť k odbernému miestu a vybrať mu typ programu v MENU/Vodárenské objekty/Vodárenské zdroje
 8. Definovanie minimálnych a úplných skupín ukazovateľov v MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Skupiny ukazovateľov
 9. K predošlému bodu je taktiež možné použiť hromadné priradenie v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Hromadné nastavenie typov skupín ukazovateľov
 10. Definovanie dní, v ktorých sa odoberajú vzorky v MENU / TMR / Týždenný plán / Vzorkovacie dni
 11. Definovanie tabuľky (podľa vyhlášky) limitov pre rôzne počty obyvateľov a množstvá vody pre výpočet počtu rozborov v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Limity pre výpočet počtu rozborov pre zásobované oblasti

Postup

Najskôr treba založiť program, napr. PPKKV 2019 v MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody. V rámci existujúceho programu stlačíme tlačidlo Pridať požiadavky/Automaticky pre zásobovanú oblasť:

Vo formulári, ktorý sa nám otvorí treba najskôr vybrať zásobovanú oblasť a typ odberného objektu (Odberné miesta PV, Vodárenské zdroje, Vodojemy). Voliteľne je možné vybrať ešte typ odberného miesta pre filtrovanie odberných miest (napr. pre rozvodnú sieť). V mriežke sa zobrazia tie odberné miesta, ktoré patria do daného typu programu. V každom riadku (pre každé odberné miesto) sa nám predvolí laboratórium podľa toho, aké sme si predvolili v danej zásobovanej oblasti. Pre každé odberné miesto vyberieme skupinu ukazovateľov pre minimálny rozbor aj pre úplný rozbor; Ak ste si vyplnili predvolené skupiny v číselníku laboratórií, tento údaj sa Vám nastaví sám pri zadaní počtu odberov (úvodné nastavenia, bod číslo 3). V každom riadku zadáme aj počet minimálnych a počet úplných rozborov a keď sme hotoví, stlačíme dole tlačidlo ďalej.

Alternatívne je k dispozícii možnosť vkladania odberných miest a počtu odberov náhodne podľa normy. Stlačením tlačidlo navrhnúť počty odberov podľa normy
sa otvorí formulár, kde si môžeme zvoliť podmienky návrhu. Prepínaním roku si môžme meniť, z ktorého roku sa berú údaje pre počet zás. obyvateľov a mn. vody.
Tieto údaje sa prevezmú z modulu MPEVO.

Samotný algoritmus rozdelovania odberov medzi odberné miesta pracuje nasledovne. Ak je počet potrebných min. rozborov väčší ako celkový počet zobrazených odberných miest (alebo v prípade zás. oblastí s viac ako 5000 obyvateľmi je menej odberných miest ako polovica potrebných min. rozborov), automatické rozdelenie neprebehne. V takom prípade treba buď vložiť ďalšie odberné miesta do daného typu programu (PPKKV) a zásobovanej oblasti a spustiť činnosť znova, alebo môžete návrh odberov vykonať ručne. Systém pri automatickom návrhu sám obmieňa odberné miesta tak, aby 50% odberných miest bolo iných, ako v minuloročnom pláne (ak existuje). Ak to nie je možné, napr. z dôvodu nedostatočného počtu OM použije také OM, aké sú k dispozícii a upozorní na fakt, že nebolo obmenených 50% odberných miest. V prípade, že je nejaký rozbor vyhláškou prepísaný raz za viac rokov (1 za 2 roky a pod.) systém ho naplánuje už prvý rok a v ďalších rokoch ho nebude vyžadovať (keďže bude existovať v pláne minulom).

Na ďalšej strane si nastavíme pravidlá, ako sa majú generovať dátumy a stlačíme tlačidlo navrhnúť dátumy odberov. Uvidíme tu len odberné miesta, ktorým sme na predošlej stránke vyplnili skupinu ukazovateľov a počet vzoriek. Dátumy odberov sa navrhujú tak, že sa podľa zadaného počtu rozborov za rok rovnomerne rozložia do celého roka. Vynechávajú sa automaticky všetky sviatky a do úvahy sa berú len definované vzorkovacie dni, ktoré na tejto stránke môžete ešte upraviť. V prípade, že stačí v ročnom pláne definovať len mesiac namiesto presného dátumu, môžete zaškrtnúť možnosť navrhovať dátumy odberov vždy na začiatok mesiaca. V prípade veľkého počtu vzoriek za rok (viac ako je pracovných dní) program vytvorí aj duplicitné dátumy. Jednotlivé dátumy je možné ešte upraviť. Keď sme hotoví, stlačíme dokončiť a požiadavky budú vložené do plánu. Aby bolo možné ukončiť túto činnosť je potrebné mať vo všetkých riadkoch zelenú ikonku, teda vyplnené všetky dátumy.

V prípade, že úplné rozbory vykonáva viac laboratórií po častiach, je možné v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Rozdelenie úplných rozborov nastaviť, ktoré vzorky robí ktoré laboratórium.

Ak sa potom použije zadefinovaná kombinácia prevádzky (je daná výberom zásobovanej oblasti, ktorá patrí do prevádzky), laboratória a skupiny ukazovateľov, okrem základnej požiadavky budú vytvorené aj podradené požiadavky. V registrácii vzoriek sa potom ponúkajú na registráciu tieto podradené požiadavky, ale v pláne vidíme celkové plnenie tej nadradenej, ktorá je požadovaná vyhláškou.

 

Automatický návrh požiadaviek pre úpravne vôd

Táto činnosť umožňuje automatické generovanie požiadaviek ročného plánu pre úpravne vôd. Aby bolo možné generovať požiadavky treba mať splnené niektoré podmienky:

Podmienky a úvodné nastavenia

 1. definovanie minimálnych, úplných a technologických skupín ukazovateľov cez MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Skupiny ukazovateľov, tu je taktiež možné použiť hromadné priradenie cez MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Hromadné nastavenie typov skupín ukazovateľov
 2. definovanie dní, v ktorých sa odoberajú vzorky v MENU / TMR / Týždenný plán / Vzorkovacie dni
 3. vyplnené definície pre delenie úplných rozborov do viac laboratórií v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Rozdelenie úplných rozborov
 4. vyplnené tabuľky podľa normy v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Limity pre výpočet počtu rozborov pre zásobované oblasti (tieto sú predvyplnené updatom Previsu)

Postup

Najskôr treba založiť program, napr. PPKKV 2019. V rámci existujúceho programu stlačíme tlačidlo Pridať požiadavky/Automaticky pre úpravne vôd:

Oproti plánu pre pitnú vodu v prípade úpravní netreba odberné miesta zaraďovať do typu programu, automaticky sa všetky ponúkajú. Po výbere úpravne vody v hornej časti sa nám ponúknu jej chemické odberné miesta. Návrh počtu odberov sa robí pre konkrétne chemické odberné miesto, teda pre jeden riadok. Stlačíme Navrhnúť počty odberov podľa normy pre aktuálny riadok a v okne, ktoré sa nám zobrazí vyplníme, podľa ktorej tabuľky z normy chceme vypočítať počet vzoriek.

Keď dáme OK, počty sa zapíšu do daného riadku. Následne treba vyplniť, ktoré laboratórium má ktoré odbery vykonať a v akom rozsahu. Potom už môžeme dať ďalej. Na ďalšej stránke klikneme Navrhnúť odbery. Rozloženie odberov v roku a delenie úplných odberov je riešené rovnako, ako v prípade pitnej vody.

Ak sa potom použije zadefinovaná kombinácia prevádzky okrem základnej požiadavky budú vytvorené aj podradené požiadavky. V registrácii vzoriek sa potom ponúkajú na registráciu tieto podradené požiadavky, ale v pláne vidíme celkové plnenie tej nadradenej, ktorá je požadovaná vyhláškou.

 

Automatický návrh požiadaviek pre ČOV

V prípade ČOV nie je potrebné zaraďovať odberné miesta do druhu programu, ako je to v pitnej vode. Priamo v ročnom pláne je možné vyplniť automaticky potrebné počty rozborov pre chemické odberné miesto. Nutné podmienky sú:

 1. vyplnenie údaja Vzorec pre výpočet EO pre ČOV v činnosti MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia, na stránke TMR
 2. tento vzorec musí mať v databáze potrebné vstupné údaje, inak sa EO nedá vypočítať
 3. vyplnené počty potrebných vzoriek podľa normy pre dané skupiny ukazovateľov v MENU / Labod / Číselníky / Chemické odb. miesta ČOV (tieto sú predvyplnené updatom Previsu)

Samotný návrh počtu potrebných vzoriek sa robí kliknutím na tlačítko Pridať požiadavky/Jednotlivo. Prejdeme na stránku Odberné miesta ČOV, vyberieme chemické odberné miesto, na ktorom chceme vykonať návrh. Ak máme v skladbe ČOV definovanú predvolenú skupinu ukazovateľov, výberom chem. OM sa nastaví aj táto skupina, ktorú je v prípade potreby tu možné zmeniť. Následne klikneme na tlačidlo, viď. foto nižšie a počet odberov bude automaticky vyplnený.

tmr-cov-01.JPG Zobraziť (202 KB) Černý Martin, 08.02.2017 11:34

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)