Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník metód

Číselník metód obsahuje údaje o metódach pre jednotlivé ukazovatele matríc (pitná voda, kal, plyn, odp. voda) používané
v jednotlivých laboratóriách. Každé laboratórium má evidované svoje vlastné metódy stanovení ukazovateľov.

Pre metódy sa evidujú nasledovné údaje:

 • názov metódy (používaný pri výbere metódy, musí byť jednoznačný, v evidencii metód nemôžu byť duplicitné názvy)
 • poradie metódy, v prípade viacerých metód pre jeden ukazovateľ v jednom laboratóriu vyjadruje poradie, v ktorom sa majú metódy zobraziť pri nahrávaní nameraných údajov
 • názov metódy pre tlač, je názov , ktorý sa má použiť v tlači protokolu. Niektoré ukazovatele majú rovnaký názov metódy
 • typ neistoty
 • rozsahy nameraných hodnôt so zadanými hodnotami neistoty, používané pre výpočet neistoty
 • príznak, či je metóda akreditovaná (neakreditovaná, subdodávka akreditovaná, subdodávka neakreditovaná, subdodávka)
 • pracovník, ktorý s metódou pracuje
 • vzorkovnica, ktorú pri danej metóde treba použiť
 • detekčný limit
 • cena za analýzu v správe VaK
 • cena za analýzu pre cudzie objednávky
 • chemikálie potrebné na stanovenie analýzy (množstvo, merná jednotka)
 • prístroj, ktorým je metóda ukazovateľa stanovená
 • kalibračné krivky

Pri nahrávaní nameraných údajov koncentrácií ukazovateľov sa určuje aj metóda, ktorou bola analýza vykonaná. Implicitne sa berie metóda s
poradovým číslom 1 pre daný ukazovateľ. Výber metódy pre analýzu určuje pracovníka, ktorý analýzu vykonal a ovplyvní aj výpočet neistoty merania,
cenu za analýzu ako aj zobrazenie detekčného limitu.

Zápis pracovníka, ktorý analýzu vykonal sa uskutoční automaticky podľa nastavenia (Vložiť pracovníka z metódy do nameraného údaja) v číselníku metód (dole). Možnosti sú:
 • vložiť prevoleného pracovníka z metódy - pri zápise nam. údaja sa v prípade tejto metódy vloží pracovník, ktorý je v tejto metóde predvolený
 • nevložiť predvoleného pracovníka z metódy - pri zápise nam. údaja sa vloží meno práve prihláseného pracovníka okrem prípadu, ak ide o import terénnych meraní a v admin nastaveniach je preddefinované, že v takomto prípade sa má vložiť meno asistenta pri odbere
 • vložiť podľa admin. nastavenia - v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia je preddefinované, či sa má vložiť práve prihlásený užívateľ alebo sa pracovník vezme z metódy

Pri zápise nameraných údajov ukazovateľov sa okrem nameranej hodnoty uloží aj príznak, či je metóda akreditovaná alebo neakreditovaná,
vypočítaná neistota a fakturačná cena.

Pre vyhotovenie kalibračných kriviek prístrojov je potrebné zadať niektoré údaje:

 • hodnoty štandardy
 • namerané hodnoty
 • intervaly kalibrácie, atď.

Kalibračné krivky je možné zobraziť v grafickej forme (klik na ikonu grafu).

docsplash.jpg Zobraziť (64.8 KB) Černý Martin, 31.03.2016 22:46

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)