Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník prevádzkových vstupov ČOV / ÚV

Číselník prevádzkových vstupov ČOV/ÚV sa využíva pri hodnotení ČOV/ÚV. Táto nápovedá slúži pre ČOV aj úpravne vody - ÚV.

Skladba ČOV / ÚV

ČOV
 • z technologických stupňov
 • z odberných miest ČOV
  • z chemických odberných miest na ČOV
  • z prevádzkových vstupov
ÚV
 • zo základného členenia
 • z technologických objektov ÚV
  • z chemických odberných miest na ÚV
  • z prevádzkových vstupov

Prevádzkové vstupy ČOV / ÚV

Sú údaje, ktoré sú merané na roznych miestach ČOV/ÚV (prietoky, množstvá kalov, spotreby chemikálií a pod.). V Previse je preddefinovaný určitý zoznam prevádzkových vstupov, ktorý je možné ďalej rozširovať.

Pre každú ČOV/ÚV je potrebné definovať jej skladbu, t.j. z akých technologických stupňov, odberných miest a chemických odberných miest sa ČOV/ÚV skladá a aké prevádzkové údaje sú na nej sledované.

Pri nahrávaní prevádzkových vstupov pre vybranú ČOV/ÚV sa automaticky ponúkajú prevádzkové vstupy, podľa definovanej skladby ČOV/ÚV.

Podľa frekvencie merania možu byť prevádzkové vstupy:

 • denné (množstvá vody, množstvá kalov,..)
 • mesačné (náklady na čistenie vody, počet pracovníkov,...)

Zobrazenie Sumáru a Priemeru v nahrávaní denných prevádzkových vstupov podľa príznaku "Vo výstupoch je":

 • sumarizačný, napr. množstvá vody, množstvá kalov, ...
  • mesačný a ročný sumár v nahrávaní denných prevádzkových vstupov sa zobrazuje, ak je prev.vstup definovaný ako sumarizačný
 • priemerovaný, jeho hodnoty sa nedajú sumarizovať, napr. okamžitý prietok, teplota,...
  • mesačný a ročný priemer v nahrávaní denných prevádzkových vstupov sa zobrazuje, ak je prev.vstup definovaný ako priemerovaný

Prevádzkové vstupy je možné vytriediť podľa údaja "Poradie pre triedenie". Pri zaradení nového prevádzkového vstupu sa definuje merná jednotka, ktorá sa už následne meniť nedá.

Príznak - kopírovať z ostatných poradí do 0-ltého:
 • sumár
 • priemer

sa uplatní v prípade nahrávania jedného prevádzkového vstupu na viacerých nádržiach (viac poradí). V takom prípade sa pri nahrávaní sumarizujú (alebo priemerujú) údaje nahrávané do ostatných poradí a uložia sa do 0-ltého poradia.

Vzorec pre automatický výpočet umožňuje priradenie vopred definovaného vzorca prevádzkovému vstupu. V takomto prípade dojde pri nahravani prevádzkového vstupu k výpočtu podľa priradeného vzorca a vypočítaná hodnota sa uloží namiesto nahrávaného prevádzkového vstupu.

Typ prevádzkového vstupu

ČOV - môžu mať definovaný:

 • (nevybrané)
 • Prietok
 • Kal
 • Plyn

V prípade typu Prietok je možné v nahrávaní denných prietokov využiť možnosť kopírovania údajov do iného prietoku.

ÚV - môžu mať definovaný:

 • (nevybrané)
 • Vodomer
 • Elektromer
 • Chemikália

V prípade typu Vodomer a Elektromer sa v tomto prevádzkovom vstupe nahrávajú stavy vodomerov a elektromerov. Pre ne je potrebné vybrať väzobne ďalší prevádzkový vstup, kam sa majú zapisovať denné množstvá vody (el. energie) vypočítané zo stavov.

V prípade typu Chemikália sa v tomto prevádzkovom vstupe nahrávajú spotreby chemikálií. Pre ne je možné definovať chemikáliu a väzobne určiť ďalší prevádzkový vstup, kam sa majú zapisovať vypočítané náklady na chemikálie, ktoré sú vypočítané zo spotreby a ceny použitej chemikálie.
Pre danú chemikáliu sa v číselníku chemikálií zaradia záznamy pre každú ÚV osobitne. Pri nahrávaní mesačných údajov je potrebné vybrať z výberového zoznamu v tabuľke chemikálií (správnu cenu, ak ich je viac) a podľa tohto údaja sa prepočíta cena, ktorá sa uloži do prevádzkového údaja určeného ako cena za spotrebovanú chemikáliu.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)