Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad a aktualizácia objektov ČOV

Prehliadanie a aktualizácia objektov ČOV pre jednotlivé ČOV je možná v tomto formulári, t.j. vo voľbe: MENU / Labod / Údaje o ČOV / Objekty ČOV.

Ako základ sú objekty definované v evidenčnej karte ČOV, ktoré sa evidujú v Previse a exportujú v rámci V605 do Zbervaku. Tieto údaje je možné tiež vytlačiť vo voľbe: MENU / Labod / Údaje o ČOV / Tlač údajov o ČOV.

Postup prehliadania a aktualizácie objektov ČOV:
 • výber ČOV (Prevádzka a Stredisko filtrujú výber ČOV)
 • klik na "Zobraziť údaje"
 • zobrazia sa záznamy s objektami pre vybranú ČOV, ktoré je možné aktualizovať. Jedna ČOV može obsahovať aj viac záznamov objektov ČOV (viac riadkov v tabuľke)
 • klik na zelený krížik pridá nový záznam pre vybranú ČOV. V ňom je možné aktualizovať objekty ČOV
 • klik na ikonu diskety pre zápis vykoná zápis údajov do databázy.

Zoznam a typy objektov ČOV evidovaných v Previse je možné ďalej rozšíriť. Vo voľbe: MENU / Labod / Údaje o ČOV / Definície stĺpcov objektov ČOV sa zobrazuje zoznam objektov ČOV v tabuľke, pričom každý objekt sa nachádza v jednom riadku tabuľky a má vyplnený text v stĺpcoch: „Stĺpec“ a „Záhlavie“. Zoznam objektov definovaných v Previse končí posledným stĺpcom, kde je ešte vyplnené Záhlavie. Doplnením textu „Záhlavia“ v nasledovnom riadku sa doplní nový objekt ČOV.

Text v Záhlaví je štrukturovaný. Text od začiatku po prvý znak pomlčka („-„) predstavuje Názov objektu. Text za pomlčkou znamená nejakú chrakteristiku objektu.

Príklad doplnenia 2 nových objektov:
............
sv_kh_zaust_kal_nazov zaústenie kalovej vody do objektu * názov
X1 Vyhnívacia nádrž-Typ
X2 Vyhnívacia nádrž-Počet
X3 Vyhnívacia nádrž-Objem v m3
X4 Vyhnívacia nádrž-Plocha v m2
X5 Uskladňovacia nádrž-Počet
X6 Uskladňovacia nádrž-Celk. objem
X7 Uskladňovacia nádrž-Výkon
X8
X9
..........
znamená doplnenie objektov: Vyhnívacia nádrž a Uskladňovacia nádrž.

V tlači objektov ČOV sa tlačí štrukturované záhlavie v tvare:
Vyhnívacia nádrž
 • Typ xxxxx
 • Počet xxxxx
 • Objem v m3 xxxxx
 • Plocha v m2 xxxxx
  Uskladňovacia nádrž
 • Počet xxxxx
 • Celk.objem xxxxx
 • Výkon xxxxx

Archivácia
Ak chceme údaje konkrétnej ČOV, vyberieme ju vo výberovom zozname a po načítaní klikneme archivovať.
Ak nevyberieme konkrétnu ČOV, tak sa archivujú všetky (všetko čo je vidieť v mriežke).
Na prehliadanie archívu použijeme činnosť MENU / Labod / Údaje o ČOV / Objekty ČOV - archív.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)