Projekt

Všeobecné

Profil

Protokoly - nahrávanie nameraných údajov

Tento formulár je určený na nasledovné činnosti:

 1. Zadávanie a oprava údajov o protokolovaní vzorky
  • údaje súvisiace s fakturáciou (zákazka, subdodávka)
  • údaje súvisiace s nahrávaním namerných údajov (skupina ukazovateľov v PV)
  • údaje súvisiace s odberom vzorky (dátum a čas odberu vzorky, odber akredit./neakred., plán postupu odberu vzorky, odchýlky od odberu vzorky, počasie,...)
  • typ protokolu - môže tvoriť väzbu na plán odberov
  • údaje o pracovníkoch, ktorí so vzorkou pracovali (vzorku odobral, prijal do lab., analyzoval)
  • údaje o schválení a vyhotovení protokolu (dátum a pracovník)
  • príznaky vzorky Bežná/K/H
  • príznak stavu vzorky ukončená (ak je vzorka ukončená, zmenu údajov môže vykonať len poverená osoba)
  • predvolená norma, podľa ktorej sa má vzorka PV hodnotiť
  • typ exportovaného rozboru pre PV slúži na export do V 605. Pokiaľ sa tento údaj nevyplní, rozbor sa neexportuje do V605, pokial existuje TMR modul, tak sa tento udaj predvoluje automaticky
  • príznak, či je vzorka z povodia ( pre vzorky výustí)
  • typ limitu pre hodnotenie dusíkov (pre vzorky výustí)
  • typ vzorky pre OV
 2. Nahrávanie nameraných údajov
  • Tu sa zobrazia ukazovatele, pre každý ukazovateľ sa zobrazia ďalšie údaje ako merná jednotka, názov metódy, detekčný limit, vypočítaná neistota, príznak metódy či je akreditovaná, limitná hodnota minima a maxima z normy zadanej v protokolovaní vzorky (alebo limitné hodnoty pre producentov a kan. výuste z evid. karty). Presah minima alebo maxima je zobrazený výkričníkom. Ďalej je zobrazené laboratórium, v ktorom sa analýza vykonala a pracovník, ktorý analýzu vykonal. Údaje laboratórium, metóda, pracovník, neistota a príznak akreditácie je možné zmeniť. Ďalej je v riadku ukazovateľa zobrazená cena za stanovenie ukazovateľa, ktorá slúži na výpočet ceny rozboru.
 3. Zoznam ponúkaných ukazovateľov:
  • pre pitné vody podľa skupiny ukazovateľov, ktorá bola zadaná pri protokolovaní vzorky. Skupina ukazovateľov sa dá meniť vo výberovom zozname.
  • pre producentov definované sledované ukazovatele
  • pre výuste definované sledované ukazovatele
  • pre ČOV pre každé chem. odberné miesto každej jednotlivej ČOV je vybraná skupina ukazovateľov (Vodárenské objekty--ČOV--ČOV chémia--klik na ikonu zmeny- výber Chem odber. miesta--pravý klik myšou- výber skupiny ukaz.
  • pre cudzie objednávky odpadových vod. Nahrávanie nameraných údajov je možné len pre ukazovatele, ktoré sú definované ako sledované.
   Vo všetkých odpadových vodách pri nahrávaní nameraných údajov sa ponúka prienik sledovaných ukazovateľov a vybranej skupiny ukazovateľov, ktorá sa zadala v protokolovaní rozborov. Doporučuje sa v protokolovaní odpadových vôd už nezadávať skupinu ukazovateľov, nakoľko len zúži výber sledovaných ukazovateľov.
 4. nahrávanie cenníkových položiek
  Tu je možné nahrať jednotlivé cenníkové položky, ktoré zvyšujú cenu rozboru o cenníkovú položku.
  Ceny za jednotlivé ukazovatele sa ukladajú spolu s nameranou hodnotou a zmenou ceny v tabuľke metód sa nahraná cena už nemení.
  Na precenenie cien je možné použiť činnosť pre prepočet cien rozborov, kedy sa skopírujú aktuálne ceny z tabuľky metód k nameraným údajom.
 5. nahrávanie hodnotenia vzorky
  Na hodnotenie rozboru je možné použiť preddefinované hodnotenia tzv. šablóny hodnotení, ktoré je možné ďalej ešte upravovať.
 6. tlač protokolu o skúške pre akreditované laboratóriá. Tlač je možná len pre ukončené vzorky.
  • tlač protokolu pre akreditované laboratóriá
  • tlač protokolu vrátane rádiochemického protokolu
  • tlač protokolu pre neakreditované laboratóriá
  • tlač prázdneho protokolu o odbere vzorky
  • tlač vyplneného protokolu o odbere vzorky
 7. Hromadná tlač protokolov. Na hornej lište je ikona tlačiarne pre hromadnú tlač protokolov. Predtým treba filtrom (napr. zadaním čísiel vzoriek) navoliť množinu vzoriek pre tlač. Pred tlačou je potrebné vybrať report, podľa ktorého má tlač protokolu prebehnúť.
 8. Zaslanie e-mailu je možné klikom na ikonu obálky v hornej lište. Vtedy dôjde k odoslaniu e-mailov na adresy, ktoré sú určené vybraním skupiny e-mailov v evidenčnej karte OM (producenta alebo výuste) bez ohľadu na presah nameraných hodnôt.
 9. Hlásenie presahu limitných hodnôt na e-maily sa vykoná po zápise nameraných údajov:
  1. ak došlo k presahu limitných hodnôt ukazovateľov a
  2. ak sú priradené skupiny e-mailových adries pre zasielanie e-mailov v evidenčnej karte OM (producenta, výuste). Skupiny e-mailov sa definujú vo voľbe: MENU / Spoločné číselníky / Ostatné / Skupiny e-mailov
  3. ak Administrátor vyplnil server, odkiaľ sa majú e-maily posielať, vo voľbe: MENU / Administrácia / Ostatné / SMTP servery
 10. Možnosť automatickej archivácie protokolov. Za tým účelom treba vykonať:
  vo voľbe: MENU / Nastavenia / Nastavenia programu, na stránke: „Automatické archivovanie protokolov“ jednorázovo:
  • zaškrtnúť príznak “archivovať protokoly automaticky pri vytlačení”
  • vyplniť adresár pre uloženie archívnych protokolov
  • definovať či sa archivuje do pdf alebo rpa (odporúča sa pdf)
  • pdf
   • protokol sa zarchivuje do priečinku ako pdf
  • rpa
   • heslo pre archiváciu je voliteľné. Týmto heslom sa archívy zakryptujú.
   • samotná archivácia prebieha automaticky v momente vytlačenia protokolu
   • Archívny súbor protokolov má tvar: Lab_CisloLabaku_Rok_CisloVzorky.rpa
   • Archívne súbory s príponou .rpa je možné otvárať:
 11. V nahrávaní nameraných údajov je možné vyplniť pri každom ukazovateli subdodávateľa a zoznam subdodávateľov potom tlačiť v protokole o skúške. Číselník subdodávateľov nájdete tu: MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Odber vzorky / Subdodávatelia.
 12. V MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na podstránke Laboratórny denník je možné nastaviť aby sa zapisoval dátum a čas prvej zmeny nameranej hodnoty. Najneskoršia z týchto hodnôt sa zapíše automaticky do "dátum a čas konca odberu" vzorky.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)