Projekt

Všeobecné

Profil

Archivácia a obnova limitov výustí

Pre jednotlivé kanalizačné výuste je možné mať v archíve uložené sady limitných hodnôt ukazovateľov kvality odpadovej vody spolu s obdobím ich platnosti. Následne je možné ich z tohto archívu skopírovať do aktuálnych.

V tomto formulári je možné vykonať
  • archiváciu aktuálnych
  • kopírovanie z archívnych do aktuálnych

limitných hodnôt ukazovateľov kvality odpadovej vody pre kanalizačné výuste.
Po výbere kanalizačnej výuste sa vo výberovom zozname Obdobie zobrazia obdobia jednotlivých archívov limitov pre danú výusť.

Archivácia aktuálnych limitných hodnôt ukazovateľov do archívu - postup:

  • nastaviť sa na kan. výusť, pre ktorú sa má urobiť archivácia
  • klik na Načítať aktuálne limity pre archiváciu
  • definovať obdobie pre daný archív limitov
  • klik hore na zápis.

Pred zápisom je možné zmeniť niektoré hodnoty limitov.

Kopírovanie z archívnych limitov do aktuálnych - postup:

  • nastaviť sa na kan. výusť, pre ktorú sa majú načítať limity z archívu
  • klik na Prepísať archívne limity do aktuálnych limitov, čím prebehne prepísanie aktuálnych limitov archívnymi. Pred prepisom sa už žiadne potvrdenie nevyžiada.

Pri kopírovaní limitných hodnôt z archívu treba dať pozor, nakoľko dôjde k premazaniu aktuálnych limitných hodnôt, ktoré treba mať vopred archivované, inak sa stratia!

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)