Projekt

Všeobecné

Profil

Nahrávanie mesačných údajov vodárenských zdrojov

V tejto voľbe je možnosť aktualizovať pre jednotlivé VZ mesačné údaje:
 • odbery z VZ
 • plánované odbery
 • cena za m3 vody
 • technologická voda
 • meraný odpad v m3/mes
 • typ výdatnosti

Rok určuje rok pre zobrazované alebo zadávané údaje, ktoré sa zobrazujú v dolnej tabuľke.

Výber zdroja
 • Výberové zoznamy pre Prevádzku, Vodovod, Lokalitu filtrujú výber zdroja
 • Výberový zoznam pre výber zdroja, triedenie zdrojov može byť podľa:
  • názvu zdroja
  • poradia VZ (poradie je možné nastaviť vo vľbe: PREVIS/MENU/Odbery/Evidenčná karta zdroja/Zmena poradia VZ )

Po výbere zdroja sa zobrazia:

 • údaje o zdroji z evidenčnej karty zdroja v hornej časti obrazovky:
  • vodovod, lokalita, do ktorej zdroj patrí
  • typ zdroja
  • doplňujúce údaje z evidenčnej karty zdroja (povolený odber, dosiahnuteľné čerpané množstvo,...), príznak spoplatnenosti zdroja
  • farby pre presahy
  • ročný sumár odberov
 • mesačné údaje zdroja za vybraný rok v dolnej tabuľke:
  • odbery, plánované odbery, cena, technologická voda, meraný odpad
  • typ mesačnej výdatnosti, v tejto voľbe je možné ho zmeniť
  • maximálna výdatnosť zdroja v danom mesiaci (v pravom stĺpci tabuľky), vypočítaná z nahraných denných výdatností za daný mesiac. Tento údaj nie je možné meniť.
Zmeny a nahrávanie nových údajov:
 • Režim editácie - klik na ikonu editácie (ceruzka) na hornom paneli nástrojov. Následne sa vľavo v rámiku objavia 2 ikony pre pridávanie a výmaz mesačných záznamov údajov. V tomto režime je možné meniť, vymazať alebo pridávať nové údaje.
  • Zmena existujúcich údajov v režime editácie - po zmene údajov nasleduje klik na ikonu zápis pre uloženie údajov do databázy
  • Pridanie záznamu - klik vľavo na ikonu "pridať"
  • Výmaz jedného mesačného záznamu - klik na ikonu "zmazať".
Typ mesačnej výdatnosti zdroja može byť:
 • Meraná - tento typ sa implicitne nastaví pri nahrávaní denných výdatností
 • Automaticky vypočítaná z odberov - doplní sa pri automatickom výpočte výdatnosti z odberov
 • Technický odhad - je možné doplniť ho pri nahrávaní mesačných údajov zdrojov.
Automatický výpočet výdatností z odberov
V mesačnom nahrávaní odberov prebehne v niektorých prípadoch automatický výpočet výdatností z odberov. Tento výpočet prebehne vtedy, ak:
 • v evidenčnej karte zdroja je nastavený príznak pre automatický výpočet výdatností z odberov
 • v evidenčnej karte vodárenského zdroja je vyplnený údaj - dosiahnuteľné čerpané množstvo
 • nie je nahraná výdanosť v danom mesiaci.

Pri automatickom výpočte výdatností sa vypočíta mesačná aj denná výdatnosť z dosiahnuteľného čerpaného množstva vody. Denná výdatnosť sa vloží do 1. dňa v danom mesiaci.

Presah povoleného odberu
 1. Ak je zdroj zaradený do skupiny zdrojov s vyplneným povoleným odberom, berie sa tento povolený odber. Samozrejme kontroluje sa súčet všetkých odberov za zdroje z tejto skupiny.
 2. Ak neplatí prvá podmienka a ak je nahratý aspoň jeden povolený odber vo vodohospodárskych rozhodnutiach zdroja, berie sa povolený odber z rozhodnutí. Povolený odber sa berie z posledného platného rozhodnutia. Ak existuje rozhodnutie bez udanej platnosti, toto má prednosť.
 3. Ak neplatí ani jedna podmienka, berie sa povolený odber vyplnený v evidenčnej karte zdroja.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)