Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad notifikačných e-mailov zasielaných z IS Previs

 

Opis rozboru vzorky vody

Tento e-mail je možné poslať z niektorého z formulárov MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Vzorky, resp. MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Namerané údaje, kliknutím na ikonku so zavináčom, ktorá sa nachádza v hornom paneli nástrojov. Obsahuje výpis nameraných údajov v tabuľkovej forme a je zaslaný na adresu, ktorú zadá užívateľ ručne.

OpisRozboru.html
 

Presah nameranej hodnoty ukazovateľa vo vzorke

Notifikácie je potrebné zapnúť vyplnením údaja notifikovať na e-mail presah výsledkov, na stránke Lab. denník formulára MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia. Zasiela sa v momente uloženia vzorky cez niektorý z formulárov MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Vzorky, resp. MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Namerané údaje (alebo cez tabuľkovú opravu, prípade cez tablet). Adresa, na ktorú je notifikácia odoslaná je zadaná v číselníku odberných miest. Tieto notifikácie je možné aktivovať pre rôzne typy odberných objektov cez príslušné číselníky tak, že vyplníte údaj Hlásenie presahov nameraných údajov cez niektorý z číselníkov:
 • Odberné miesta PV VaK - MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK,
 • odberné miesta PV cudzie - MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe iných,
 • chemické odberné miesta na ÚV - MENU / Vodárenské objekty / Úpravne / Chemické odberné miesta úpravní,
 • chemické odberné miesta na ČOV - MENU / Vodárenské objekty / ČOV / Chemické odberné miesta ČOV,
 • kanalizačné výuste - MENU / Vodárenské objekty / Kanalizačné výuste / Kanalizačné výuste,
 • výusty odľahčovacích komôr - MENU / Vodárenské objekty / Odľahčovacie komory / Výusty odľahčovacích komôr

PresahRozboru.html 
 

Zmena nameranej hodnoty ukazovateľa v ukončenej reportovateľnej vzorke

Zasiela sa pri štarte Previsu, keď systém nájde v databáze zmeny, ktoré boli vykonané vo vzorkách, označených ako reportovateľné a ukončené cez jeden z formulárov MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Vzorky, resp. MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Namerané údaje (alebo cez tabuľkovú opravu, prípade cez tablet). Adresa, na ktorú sa notifikácia posiela je definovaná v ročnom pláne MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody, vyplnením údaja Notif. zmeny v report. vzorke. Samotné notifikácie sa posielajú pri štarte Previsu (od všetkých užívateľov), takže nemusia prísť okamžite.

ZmenaReportovatelnejVzorky.html
 

Prepis nadlimitného výsledku v neukončenej vzorke

Táto notifikácia sa zapína cez MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia, vyplnením údaja notifikovať na e-mail zmeny nadlimitného výsledku v neukončenej vzorke na stránke Lab. denník. Adresa, na ktorú je notifikácia odoslaná je zadaná v číselníku odberných miest. Tieto notifikácie je možné aktivovať pre rôzne typy odberných objektov cez príslušné číselníky tak, že vyplníte údaj Hlásenie presahov nameraných údajov cez niektorý z číselníkov:
 • Odberné miesta PV VaK - MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK,
 • odberné miesta PV cudzie - MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe iných,
 • chemické odberné miesta na ÚV - MENU / Vodárenské objekty / Úpravne / Chemické odberné miesta úpravní,
 • chemické odberné miesta na ČOV - MENU / Vodárenské objekty / ČOV / Chemické odberné miesta ČOV,
 • kanalizačné výuste - MENU / Vodárenské objekty / Kanalizačné výuste / Kanalizačné výuste,
 • výusty odľahčovacích komôr - MENU / Vodárenské objekty / Odľahčovacie komory / Výusty odľahčovacích komôr

PresahRozboruPrepisVNeukoncenejVzorke.html
 

Zrušenie uzamknutia (ukončenia) vzorky

Túto notifikáciu sa odosiela, keď je zrušené ukončenie vzorky. Zapnutie notifikácie sa robí vyplnením údaja Notifikácia o odomknutí vzorky v číselníku MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Analýza vzorky / Laboratóriá.

NotifikaciaOdomknutiaVzorky.html
 

Nová požiadavka v ročnom pláne

Túto notifikáciu je možné zaslať pravým kliknutím na požiadavku v ročnom pláne (MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody), výberom možnosti poslať notifikačný e-mail pre túto požiadavku. E-mail sa odošle na adresu, ktorá je vyplnená v ročnom pláne pre daný program, v položke Notif. nového odberu.

RocnyPlanNovyOdber.html
 

Nový odber v ročnom pláne

Túto notifikáciu je možné zaslať pravým kliknutím na požiadavku v ročnom pláne (MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody), výberom možnosti Poslať notifikačný e-mail pre naposledy pridaný odber alebo v detaile požiadavky, pravým klikom na konkrétny odber a výberom možnosti Poslať notifikačný e-mail pre tento odber. E-mail sa odošle na adresu, ktorá je vyplnená v ročnom pláne pre daný program, v položke Notif. nového odberu.

RocnyPlanNovyOdber.html
 

Oznámenie o presahu vzorky (pre RÚVZ)

Táto notifikácia sa odosiela automaticky (ak užívateľ ponechá zaškrtnutú možnosť Notifikovať príslušný RÚVZ o presahu limitov) v procese opakovania vzorky (len v prípade, ak ide o vzorku PV VaK). Adresa, na ktorú sa notifikácia odošle je vyplnená v číselníku RÚVZ MENU / TMR / Číselníky / Reg. zdrav. ústavy. Prepojenie medzi odberným miestom a RÚVZ je zadané v číselníku odberných miest MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK, na stránke TMR.

RuvzOpakovanaVzorka1.html
 

Notifikácia dokončenia opakovaných vzoriek (pre RÚVZ)

Túto notifikáciu je možné spustiť ručne cez rozšírené hodnotenie MENU / TMR / Hodnotenie / Rozšírené hodnotenie vzoriek a to v detaile vzorky, kliknutím na tlačidlo Notifikovať RÚVZ, ktoré je možné stlačiť len v prípade, že vzorka je opakovaná. Ďalej je možné cez systémové notifikácie MENU / Nastavenia / Nastavenia systémových notifikácií nastaviť automatické upozorňovanie na potrebu tejto notifikácie (keď sú opakované vzorky dokončené). Ponuka na odoslanie notifikácii sa potom zobrazuje pri štarte programu. Adresa, na ktorú sa notifikácia odosiela sa zadáva ako v predošlom prípade cez číselník MENU / TMR / Číselníky / Reg. zdrav. ústavy (tento údaj sa získava z pôvodnej vzorky cez zaradenie odberného miesta do RÚVZ).

RuvzOpakovanaVzorka2.html
 

Synchronizácia vzoriek z tabletu

Automatická notifikácia, ktorá sa aktivuje vyplnením údaja Notifikovať synchronizáciu vzoriek z tabletu na adresy na stránke TMR formulára MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia.
 

Uzamknutie týždenného/mesačného plánu

Notifikácia sa zapína cez MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR, vyplnením skupiny e-mailov do položky Notifikovať o uzamknutí týždenného plánu, resp. Notifikovať o uzamknutí mesačného plánu. Odoslanie notifikácie nastáva pri zamknutí plánu cez tlačidlo na hornom paneli nástrojov formulára MENU / TMR / Týždenný plán, resp. MENU / TMR / Mesačný plán. Funkcionalita Uzamykanie plánov odberov je plateným rozšírením IS Previs.

NotifikaciaUzamknutiaPlanu.html
 

Odomknutie týždenného/mesačného plánu

Notifikácia sa zapína cez MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR, vyplnením skupiny e-mailov do položky Notifikovať o uzamknutí týždenného plánu, resp. Notifikovať o uzamknutí mesačného plánu. Odoslanie notifikácie nastáva pri zamknutí plánu cez tlačidlo na hornom paneli nástrojov formulára MENU / TMR / Týždenný plán, resp. MENU / TMR / Mesačný plán. Funkcionalita Uzamykanie plánov odberov je plateným rozšírením IS Previs.

NotifikaciaOdomknutiaPlanu.html
 

Schválenie týždenného/mesačného plánu

Notifikácia sa zapína cez MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR, vyplnením skupiny e-mailov do položky Notifikovať o schválení týždenného plánu, resp. Notifikovať o schválení mesačného plánu. Odoslanie notifikácie nastáva pri schválení plánu cez tlačidlo na hornom paneli nástrojov formulára MENU / TMR / Týždenný plán, resp. MENU / TMR / Mesačný plán. Funkcionalita Uzamykanie plánov odberov je plateným rozšírením IS Previs.

NotifikaciaSchvaleniaPlanu.html
 

Ukončenie vzorky producenta s presahom limitov

Tento e-mail sa odošle automaticky po ukončení vzorky producenta (daný producent musí mať v karte producenta na stránke TMR vyplnenú skupinu e-mailov) v prípade, že je presiahnutá niektorá z nameraných hodnôt. Funkcionalita sa centrálne zapína cez MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR. Taktiež je potrebné vyplniť, pre ktoré typy programov sa má notifikácia zasielať, to sa robí v číselníku MENU / TMR / Číselníky / Druhy programov.

UkoncenieVzorkyProducentaSPresahomLimitov.html
 

Automatická registrácia vzoriek

Táto notifikácia zatiaľ nebola implementovaná.

NotifikaciaAutomatickejRegistracieVzoriek.html
 

new_html_20.png Zobraziť (342 Bytes) Černý Martin, 26.10.2021 13:19

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)