Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 4.10

Dátum zverejnenia: 14.03.2023

Novinky

labden:

 • Zápis výsledkov skúšok - zefektívnenie práce (#4169)
  V lievikovom filtri v nahrávaní nameraných údajov je podstránka ukazovatele, kde je možné vybrať ukazovatele, podľa ktorých sa rozbory prefiltrujú (rozbory ktoré majú tieto ukazovatele naplánované). Táto činnosť umožní užívateľom, ktorí zapisujú len určité ukazovatele prefiltrovať vzorky tak, aby videli len vzorky, v ktorých sa niektoré z týchto ukazovateľov nachádzajú.
 • Automatické zasielanie notifikačných mailov (#4175)
  Pri riešení neodobratých vzoriek bola pridaná možnosť automatickej notifikácie o pridaní nového odberu.
 • Evidencia vzorky - odľahčovacie komory (#4513)
  V tejto verzii sa implementovala registrácia, evidencia, hodnotenie, nápravné opatrenia a notifikácia presahov limitov vodárenského objektu Výuste odľahčovacích komôr.
 • Editovateľná zmena na dodacom liste, faktúre a protokole o skúške (#4517)
  V náhľade každého reportu je možné editovať značky reportu. Je možné zadať značku do hlavičky a značku do zápätia. Aby sa značky tlačili, je potrebné ich pridať do konkrétnej šablóny reportu, to musí vykonať dodávateľ Previsu.
 • Pridanie skupiny e-mailov do šablóny (#4528)
  Do šablón pre posielanie notifikácií bola v spodnej časti doplnená informácia o tom, na ktorú skupinu e-mailov bola notifikácia zaslaná.
 • Notifikácia - Ukončená reportovateľná vzorka (#4529)
  Oprava mailových notifikácii o zmene v ukončenej reportovateľnej vzorke, aby notifikácia okrem nameranej hodnoty obsahovala aj znamienko.
 • Nevygenerované odbery v šablónach excel reports (#4572)
  Oprava exportu veľmi dlhých reťazcov cez Excel Reports.
 • Hromadné ukončovanie - automatické vypočítanie ceny za rozbor (#4579)
  Pri automatickom výpočte očakávanej ceny za rozbor bola doplnená možnosť neuvažovať niektoré cenníkové položky. Označenie týchto cenníkových položiek sa robí cez MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Fakturácia / Cenníkové položky.
 • Radiologicky protokol - norma (#4622)
  V Evidencií vzoriek v karte Zákl. údaje o vzorke bola pridaná norma pre rádiológiu. Navolením normy sa prenášajú jej limity do rádiologickej tabuľky na konci protokolu o skúške.
 • Upozornenie o editovani vzorky (#4633)
  Bolo dopracované upozornenie, ak niekto edituje rovnaký záznam, aby užívateľ vedel, kto ten záznam mení a mohol prípadne počkať, kým bude editácia ukončená a mohol vykonať vlastné zmeny.
 • Prehľad vyfaktúrovaných / nevyfaktrovaných protokolov (#4674)
  V MENU / TMR / Excel Reports sa pridala nová zostava Prehľad vyfaktúrovaných / nevyfaktúrovaných protokolov.

labod:

 • Sledovanie dovezených vôd na ČOV (#4590)
  Bola doplnená nová činnosť na sledovanie množstva dovezených vôd na ČOV, vrátane notifikácie presahu zmluvne dohodnutého množstva pre konkrétneho dodávateľa. Činnosť nájdete v MENU / Labod / Evidencia prev. údajov / ČOV / Dovezená voda na ČOV - hodinové množstvá.
 • Žumpové vody - premenovať (#4593)
  Žumpové vody boli premenované na Dovážané vody.

odbery:

 • Odbery (#4436)
  V MENU / Odbery / Nahrávanie / Výpočet výdatností pre ZO bola pridaná funkcionalita, ktorá zamedzí prepísaniu celkovej výdatnosti na združenom odbere v prípade nevyplnenia všetkých čiastkových výdatnosti spadajúcich do združeného odberu.
 • Odbery/nahrávanie (#4531)
  V MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia pod záložkou Odbery sa pridalo nastavenie zakázať meniť nahratú hodnotu údajov mesiac a rok v nahrávaní mesačných údajov VZ.
 • Odbery - výpis údajov z evidenčnej karty VZ (#4628)
  Vo formulári MENU / Odbery / Evidenčná karta zdroja / Výber údajov z evid. karty zdroja boli pridané textové políčka pre výber údajov na základe súradníc vo formáte Jtsk.

prevismobile2:

 • Notifikacia o zmene odberu (#3404)
  Možnosť notifikovať vzorkárov pomocou push notifikácií v "MENU / Previs Mobile / Poslať push notifikácie".

tmr:

 • Aktualizácia zásobovaných oblastí (#4184)
  V admin. nastaveniach na stránke TMR je možné zapnúť novú možnosť, aby pri výpočte mn. dodávanej vody a počtu zásobovaných obyvateľov v číselníku zásobovaných oblastí systém zobral do úvahy okrem zaradenia odberného miesta do obce aj jeho zaradenie do vodovodu.
 • TMR ročný plán kopírovanie (#4227)
  Bolo upravené kopírovanie požiadaviek v ročnom pláne. Je možné si detailne zadefinovať, ktoré údaje sa majú skopírovať a ktoré nie.
 • Denný harmonogram/ dezinf. činidlo/ ÚV (#4412)
  Údaj o dezinfekcii bol presunutý z číselníka úpravní do MENU / Vodárenské objekty / Úpravne / Chemické odberné miesta úpravní.
 • Doplnenie typu zmluvy o kvalite OV do TMR (#4483)
  V karte producenta bol doplnený nový údaj Typ zmluvy. Tento údaj sa vyberá z číselníka (nájdete ho v MENU/Labod/Číselníky). Tento údaj sa potom zobrazuje v prípade producentov v rozšírenom hodnotení.
 • Mail - požiadavka na odber vzorky vody (#4524)
  V e-maile požiadavka na odber vzorky budú odteraz uvedené samostatne pridané ukazovatele a samostatne odobrané.
 • Filter pre ukončené vzorky (#4542)
  V rozšírenom hodnotení bol do zoznamu vzoriek pridanú údaj o ukončení vzorky.
 • Opakovaný odber vzorky vody - archivácia údajov z poznámky, ktorá bude vložená do e-mailov ... (#4566)
  V jednotlivých formulároch TMR / Editácia nápravných opatrení bol pridaný stĺpec Dodatočné informácie, ktorý zobrazuje poznámku, ktorá sa vkladá v systémovej notifikácii Zoznam dokončených opakovaných vzoriek, ktoré ešte neboli zaslané na RÚVZ.
 • Možnosť pridať viac odberov naraz (#4605)
  V ročnom pláne bola upravená činnosť pridávania odberu do existujúceho plánu tak, aby bolo možné pridať viac odberov naraz. Činnosť nájdete v detaile požiadavky, na pravý klik (na zoznam dátumov).
 • Povoliť označiť viac užívateľov v nastaveniach v TMR - uzamknutie a odomknutie plánu (#4613)
  Bolo zmenené uzamykanie a schvaľovanie plánov tak, aby bolo možné povoliť túto činnosť pre aplikačnú rolu, namiesto konkrétneho užívateľa. To umožní využívať danú činnosť viacerými užívateľmi, napr. pre účely zastupovania.
 • OLOV – Obmedziť preplánovanie (#4668)
  Bolo zablokované preplánovanie do programu, ktorý je uzamknutý. Hore na paneli nástrojov v týždennom resp. mesačnom pláne je možné zobraziť log z preplánovania, za posledných 48h, za účelom identifikácie detailov vykonaného preplánovania v prípade, že preplánované požiadavky sa nedarí nájsť.

všeobecné:

 • Vodárenské objekty/Odberné miesta PV/v správe Vak (#4228)
  Vo formulári MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK sa pridal filter Zásobovaná oblasť.
 • Kontrola spojenia s PrevisAPI pri štarte (#4659)
  Po štarte programu bola dopracovaná kontrola pripojenia na službu PrevisAPI. Zlyhanie tejto kontroly bude oznámené užívateľovi a zalogované do databázy.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)