Projekt

Všeobecné

Profil

Verzie Informačného systému Previs

Aktuálna verzia:

Verzia 4.15

Dátum zverejnenia: 10.07.2024

Novinky

labden:

 • Labden automatická notifikácia pri prekročení limitu - pri MB pridá info o dezinfekcii a teplote (#5009)
  V číselníku ukazovateľov pribudol príznak, ktorým je možné označiť ukazovatele. V prípade presahu niektorého z označených ukazovateľov budú do e-mailovej notifikácie pridané namerané údaje terénnych meraní.
 • ZO - archív (#5027)
  V číselníku zásobovaných oblastí bol doplnený archív, kde je možné sledovať za minulé roky, aký bol stav danej ZO
 • Vytváranie protokolov o skúške / archivácia (#5081)
  Bola vytvorená automatická archivácia protokolov. Je možné vytvoriť na ploche užívateľa ikonku na spustenie archivácie, tá spustí Previs, ktorý vykoná preddefinovaný počet archivácií a vypne počítač.
 • Rozšírenie reportu " Počet analýz na pracovníka" (#5217)
  Rozšírenie reportu Počet analýz na pracovníka, v ktorom bola doplnená informácia k ukazovateľom (jednotka a metóda)
 • Výkony po mesiacoch (#5306)
  Nová výstupná zostava - Výkony po mesiacoch
 • Zľava na cenník ukazovateľov a cenníkových položiek (#5328)
  Pre rozšírenie cenníky na zakázku bola doplnená možnosť hromadného udelenia zľavy a ukazovatele resp. na cenníkové položky
 • Žiadanka na odber a analýzu vzoriek (#5363)
  Nová možnosť tlačiť žiadanku na odber vzorky cez formuláre MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Vzorky
 • Dodací list (#5414)
  Nová tlačová zostava vo fakturácii s rozpisom cenníkových položiek
 • Prvý dátum zápisu - automatický zápis (#5489)
  V admin nastaveniach na stránke Labden je možné zapnúť automatický zápis dátumu prvého zápisu nameranej hodnoty. V evidencii je možné túto hodnotu prepísať pre vlastné údaje, na pravý klik. Pri ukončení vzorky sa posledný z týchto dátumov zapíše do dátumu ukončenia skúšky.
 • Pach a chuť - protokol o skúške súlad/nesúlad (#5493)
  Textové ukazovatele - Možnosť definovať texty pre limit a hodnotenie v prípade, že aj limit je textový

labod:

 • Univ. zostava kvality ČOV (#5549)
  Doplnený názov OM v univerzálnej zostave ČOV

odbery:

 • ODBERY_Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd (#5205)
  Do Hlásenia/SHMÚ/Oznámenie o uskutočnenom odbere/Podzemné vody bol doplnený výpočet nevyužitého odpadu pre viac zdrojov naraz
 • ODBERY_Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd (#5399)
  Automatické doplnenie pečiatky a podpisu do hlásení pre SHMÚ "Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd".

tmr:

 • Archív ročného plánu - Štrba (#3763)
  Bola doplnená možnosť na paneli nástrojov formulára nakonfigurovať automatický export do PDF, ktorý sa vykoná vždy v momente tlače. Definuje sa to pre konkrétnu tlačovú šablónu, podľa jej mena a export prebieha do sieťovej cesty v tvare \\servername\sharedfoldername. Vyhľadanie existujúcich archívov je možné cez tlačidlo v konfiguračnom formulári. Konfiguráciu si môže urobiť užívateľ sám, ale aby táto funkcionalita fungovala pre nejaký formulár, je potrebné požiadať dodávateľa o nastavenie daného formulára do takéhoto režimu. V aktuálnej verzii je možné túto funkcionalitu používať pre ročný plán a fakturáciu. Detailné informácie nájdete v nápovede konfiguračného formulára.
 • Tablety - povinne polozky (#5016)
  Zavedenie povinných položiek pre mobilnú aplikáciu
 • Udalosť (#5201)
  Evidencia incidentov podľa § 2 zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.
 • Export udalosti (#5202)
  Exporty a výstupy pre evidenciu incidentov podľa § 2 zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.
 • Doplnenie stĺpca s dátumom odberu v ročnom pláne (#5309)
  Zobrazenie dátumu odberu vzorky v detailne požiadavky
 • Filter na výber skupín pri opakovaných odberoch (#5381)
  Nový spôsob výberu ukazovateľov alebo celých skupín pri opakovaní vzorky
 • Editovanie názvu farebných značiek v ročnom pláne (#5390)
  Editovanie názvu farebných značiek v ročnom pláne
 • Priradenie laboratória - ročný a týždenný plán (#5413)
  Do admin nastavení na stránku TMR bolo pridané nastavenie, či je umožnená zmena laboratória požiadavky cez týždenný resp. mesačný plán.
 • Zjednotenie výsledkov: evidencia vzoriek/ (#5418)
  Zaokrúhľovanie nameraných hodnôt pre výpočet odplát producentov
 • Generovanie objednávky na odbery (#5452)
  Možnosť vygenerovať objednávku na odbery v číselníku producentov
 • Automatické zasielanie tabuľky s výsledkami analýz producentom OV (#5453)
  Nová možnosť zaslať výpis nameraných hodnôt pre vzorky producenta. Podmienkou je, aby vzorka bola schválená. Samotné odoslanie sa robí cez rozšírené hodnotenie v detaile vzorky, kde vidno namerané údaje. Tlačidlo na odoslanie sa nachádza v hornom paneli nástrojov.

všeobecné:

 • Ukladať ukazovatele podľa plánu (#5333)
  Bol zmenený spôsob ukladania plánovaných ukazovateľov k vzorke. Po novom sa pri ročnom plánovaní k danému plánovanému odberu uloží presný zoznam ukazovateľov. Tento môže v prvom kroku vychádzať zo skupiny ukazovateľov alebo zo sledovaných, ale po uložení sú jednotlivé ukazovatele zapísané k tomuto plánovanému odberu. Tento spôsob umožní vytváranie ďalšej funkcionality pre plánované odbery, napr. priraďovanie vzorkovníc tým, že je presne dané a jasné, bez ohľadu na typ vzorky, aké ukazovatele sa budú stanovovať. V dôsledku tohto napr. potom zmena členov skupiny ukazovateľov alebo aj zmena samotnej skupiny ukazovateľov vo vzorke nemá vplyv na naplánované ukazovatele
 • Hromadné označenie OM ako neaktuálnych (#5378)
  Do furmulára pre hromadné zmeny atribútov odberných objektov bola pridaná možnosť hromadnej zmeny aktuálnosti odberného objektu.
 • Voda dodaná zo ZO (#5458)
  Do číselníka ZO bol doplnený nový údaj: voda dodaná zo ZO
 • ZO - ID a Typ ZO (#5530)
  Do číselníka ZO boli doplnené nové údaje, ktoré je možné pre ZO vyplniť: Typ ZO, ID ZO.
 • ZO zobraziť VZ a VDJ (#5535)
  Nové podstránky v číselníku zásobovaných oblastí: Vodárenské zdroje, vodojemy
 • Zobraziť v okne (#5539)
  Úprava možnosti zobraziť údaje v okne - v prípade nezaškrtnutia žiadneho stĺpca sa zobrazí len názov a Id

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)