Projekt

Všeobecné

Profil

Verzie Informačného systému Previs

Aktuálna verzia:

Verzia 4.8

Dátum zverejnenia: 17.08.2021

Novinky

labden:

 • Automatické registrovanie vzoriek (#3699)
  Vo formulároch MENU / TMR / Týždenný plán / Týždenný plán odberov a MENU / TMR / Mesačný plán sa pridala funkcionalita Automatického registrovania vzoriek. Funkcionalita sa spúšťa pomocou tlačidla Automatická registrácia zobrazených vzoriek v hornej lište formuláru. Automatická registrácia sa vykonáva pomocou výberu zo zoznamu uložených Šablón ktoré sa vytvárajú vo formulároch Evidencii Vzoriek v poli Šablóna.
 • Celková cena za rozbor (#3700)
  V hromadnom ukončovaní vzoriek bolo doplnené zobrazovanie očakávanej ceny za rozbor a aktuálnej ceny za rozbor pre lepšiu orientáciu ohľadom toho, či je rozbor možné ukončiť.
 • Pridanie stĺpca v lab denníku - dátum a čas zápisu nameranej hodnoty (#3985)
  V MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na podstránke Laboratórny denník je možné nastaviť aby sa zapisoval dátum a čas prvej zmeny nameranej hodnoty. Najneskoršia z týchto hodnôt sa zapíše automaticky do "dátum a čas konca odberu" vzorky. V prehľadoch je nová výstupná zostava, ktorá zobrazuje časový úsek od importu vzorky z tabletu po nahratie nameraného údaja.
 • V laboratórnom denníku pridať stlpec prístroj (#4040)
  Bola pridaný údaj prístroj k nameranej hodnote vzorky. V metóde je možné definovať pre pracovníkov prístroje, ktoré používajú. Ak nie sú definované, použije sa predvolený prístroj metódy.
 • Vytvorenie záložky v karte metód (#4048)
  V jednotlivých formulároch MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Metódy bola pridaná záložka Poznámka s možnosťou zápisu poznámky spolu s dátumami platnosti poznámky a uživateľom ktorý poznámku zapísal.
 • Fakturácia - ukončenie vzorky (#4103)
  Vo formulároch MENU / Laboratórny denník / Fakturácia / Existujúce faktúry a MENU / Laboratórny denník / Fakturácia / Existujúce faktúry (nová verzia) bola dorobená funkcionalita ktorá kontroluje ukončenie rozborov pri tlači faktúry. Táto funkcionalita znemožní tlač faktúry v prípade že dané rozbory patriace do faktúry nie sú ukončené. Funkcionalita sa nastavuje v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia pod Lab. denník - Zákl. nastavenia funkcionalita zakázať tlač faktúr ktoré obsahujú neukončené rozbory.
 • Labden - druh programu (#4198)
  Vo formulároch Evidencie vzoriek bol pridaný údaj Program, teda informácia o tom, z ktorého programu bola vzorka zaregistrovaná.
 • Dátum vyhotovenia (dodací list k faktúre) (#4205)
  Vo formulári MENU / Laboratórny denník / Fakturácia / Existujúce faktúry (nová verzia) sa opravila chyba nezobrazovania Dátumu vyhotovenia vo výstupe Dodací list.

odbery:

 • V 605_export ODBERY_plocha OP (#4077)
  Oprava mernej jednotky pre export plochy ochranného pásma v rámci vyhlášky 605 na metre štvorcové
 • Požiadavka VUVH na export z modulu ODBERY (#4316)
  V číselníku odberných miest bola doplnená možnosť vyplniť údaje Platný od a Platný do, ktoré sa potom vyexportujú v rámci exportu V605

plan:

 • OLOV – uzamykanie a odomykanie plánov (#3972)
  Ak si v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR zaškrtnete používať týždenný plán pre PV a mesačný plán pre OV, bude sa týždenný a mesačný plán zamykať nezávisle na sebe

tmr:

 • Plán odberov a Denny harmonogram (#1880)
  Vo formulári MENU / TMR / Týždenný plán / Týždenný plán odberov bol vytvorení nový report Plán-odberov-vzoriek pre týždenný plán spolu s možnosťou zvoliť text v pätičke daného reportu a s možnosť zvolenia uživatela ktorý report vypracoval. Taktiež sa upravil report Plán-odberov-vzoriek pre lahší zápis hodnôt terénnych ukazovateľov.
 • TMR rozšírené hodnotenie vzoriek - pridať filtre ZO a skupina VO (#2245)
  V rozšírenom hodnotení vzoriek boli pridané filtre na vodovod a zásobovanú oblasť.
 • Pridať možnosť tiače štítkov na vzorkovnice v týždennom pláne (#3981)
  Vo formulári MENU / TMR / Týždenný plán a MENU / TMR / Mesačný plán bol pridaný nový výstup Tlač štítkov.
 • [Rozšírenie] Limitné hodnoty pre ÚV - chemické OM (#4059)
  Nové rozšírenie IS Previs, ktoré umožňuje hodnotenie úpravní vôd na technologické limity. Samotné limity sa definujú cez MENU / Vodárenské objekty / Úpravne / Chemické odberné miesta úpravní. Na hodnotenie sa používa klasické Rozšírené hodnotenie, kde je možné zaškrtnúť hodnotenie na technologické limity.
 • Pridať v týždennom pláne filter na druh odoberaného média (#4075)
  Ak si v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR zaškrtnete používať týždenný plán pre PV a mesačný plán pre OV, budete v týždennom pláne vidieť nový filter na druh odoberaného média
 • Filtrovanie vzoriek na naplánovanie podľa dátumu (#4076)
  Vo formulároch MENU / TMR / Týždenný plán / Týždenný plán odberov a MENU / TMR / Mesačný plán bol pridaný filter filtrovať do dátumu ktorý filtruje výber požiadaviek v ľavej časti formuláru do stanoveného dátumu.
 • Evidencia nápravných opatrení - výstup údajov do Excelu (#4081)
  V jednotlivých formulároch Editácia nápravných opatrení sa doplnili do tabuľky a exportu do excelu stĺpce: Nápravná činnosť , Príčina prekročenia parametra, Nápravné opatrenie, Dĺžka trvania nápravného opatrenia.
 • Úprava údajov v korešpondenčnej adrese (#4108)
  Vo výstupe Výpočet poplatku za nedodržanie maximálnych koncentračných limitov znečistenia v odvádzanej odpadovej vode sa v hlavičke upravilo zobrazenie adresy Producenta.
 • Doplniť údaje o dátumoch odberov do exportu z TMR/ Ročný plán (#4140)
  Vo formulári MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody bol vytvorení nový export údajov do excelu. Tento export obsahuje nové stĺpce RUVZ, Obec a Dátumy odberov. Export sa vykonáva pomocou nového tlačidla v hornej lište formuláru s názvom Exportovať do excelu.
 • Notifikačný email o otvorení ukončenej vzorky (#4149)
  V číselníku laboratórií je možné si vyplniť údaj Notifikácia o odomknutí vzorky. Následne, keď je ukončená vzorka odomknutá, odošle sa na danú adresu (podľa toho, do ktorého laboratória je vzorka zaradená) e-mailová notifikácia.
 • Podriadená požiadavka - zákazka (#4173)
  Vo formulári MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody bolo pridané kopírovanie zákazky z hlavnej požiadavky do podriadenej požiadavky pri vytváraní podriadených požiadaviek.
 • ZO - neaktuálna / Ročný plán (#4200)
  Vo formulári MENU / Spoločné číselníky / Ostatné / Zásobované oblasti bola pridaná funkcionalita ktorá vypíše chybovú hlášku a znemožní nastaviť Zásobovanú oblasť ako neaktuálnu v prípade že ZO obsahuje odberné miesta ktoré sa nachádzajú v ročnom pláne.
 • Neodobraté vzorky - report do V605 (#4206)
  V MENU / Nastavenia / Nastavenia systémových notifikácií bola pridaná systémová notifikácia, ktorá umožňuje automatické odznačenie príznaku Reportovateľná pre neodobraté vzorky.

všeobecné:

 • Karta OM producenti (#3337)
  Vo formulári MENU / Vodárenské objekty / Producenti odpadových vôd bola pridaná funkcia Automatické doplnenie sledovaných ukazovateľov.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)