Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 4.11

Dátum zverejnenia: 06.02.2023

Novinky

labden:

 • Automatický výpočet - oprava (#4409)
  V Evidencii vzoriek bola pridaná funkcionalita umožnujúca automatický výpočet ukazovateľa bez nutnosti stlačenia tlačidla Použiť preddefinovaný výpočet v hornej lište formulára. Funkcia spúšťa na "pozadí" výpočet pre už vypočítaný ukazovateľ v prípade že nastala zmena nameranej hodnoty jedného z čiastkových ukazovateľov. Funkcionalita sa zapína v MENU / Nastavenia / Nastavenia programu v záložke Predvolené údaje zaškrtnutím zapnúť automatický výpočet ukazovateľov počítaných pomocou vzorca.
 • Rozdelenie odberateľov PV / OV (#4494)
  Do čísleníka MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Fakturácia / Zákazky boli pridané fakturačné údaje. Tieto údaje sa zobrazia vo faktúre, dodacom liste a v prílohach faktúry po zaškrtnutí vo faktúrach načítať fakt. údaje zo zákazky v číselníku Zákazky.
 • Identifikácia opakovaných odberov a vzoriek (#4663)
  Pri mazaní vzoriek bol doplnený oznam v prípade, že je vzorka previazaná s inou vzorkou (napr. ako opakovaná). Užívateľ takto dokáže pri mazaní vzorky zistiť, s ktorou inou vzorkou súvisí (teda prečo nejde zmazať). Taktiež v nahrávaní nameraných údajov (aj v rozšírenom hodnotení v detaile vzorky) bolo doplnené tlačidlo na zobrazenie reťazca opakovaných vzoriek. Tlačidlo je viditeľné len ak je daná vzorka opakovaná, alebo pôvodná k opakovanej.
 • Opakovaná vzorka - prelom rokov (#4713)
  Bolo doplnené upozornenie pri opakovaní vzorky, ak zvolený dátum opakovania nespadá do roka podľa daného plánu.
 • Pridanie editovateľnej poznámky do protokolu o skúške (#4813)
  V Evidencii vzoriek v záložke Hodnotenie bola nová poznámka s názvom Poznámka / Dodatok. Zároveň bol tento údaj založený ako kritická položka. Tento údaj je možné pridať do reportu protokol o skúške.
 • Zapísanie dátumu zapísania nameranej hodnoty terénnych meraní a subdodávok - do prehľadu zápisu nameraných hodnôt (#4832)
  Dátum zápisu hodnoty sa bude automaticky vypĺňať aj pri terénnych meraniach, importovaných z tabletu. Avšak kvôli tomu bola nutná zmena logiky zápisu dátumu ukončenia skúšky tak, že tento dátum sa zapíše v momente ukončenia vzorky, nie po každom uložení.
 • Filter na vzorky v nahrávaní nameraných údajov (#4849)
  Bol upravený filter nahrávaní nameraných údajov tak, aby bolo možné zobraziť iba vzorky kde nie sú nahraté niektoré z vybraných ukazovateľov.
 • Notifikačný mail, ukončená reportovateľná vzorka - zaokrúhlenie výsledku (#4860)
  Úprava v mailovej notifikácii - zmena v ukončenej reportovateľnej vzorke. Bolo pridané zaokrúhľovanie nameraných údajov.

labod:

 • Povolenie na vypúšťanie OV - oznámenie (#4736)
  Bola pridaná nová systémová notifikácia - Kontrola platnosti povolenia na vypúšťanie OV z ČOV. Notifikáciu je potrebné zapnúť a nakonfigurovať cez MENU / Nastavenia / Nastavenia systémových notifikácií.

mpevo:

 • MPEVO_tabuľková oprava_príloha č.2 VV a aj VK (#4821)
  V tabuľkovej oprave MPEVO bola pridaná možnosť vyplniť vlastníka.

odbery:

 • Vodohosp. rozhodnutie pre VZ - oznámenie (#4742)
  Bola pridaná systémová notifikácia upozorňujúca 3 mesiace pred skončením platnosti vodohosp. rozhodnutia. Kontrola platnosti vodohosp. rozhodnutia sa vykonáva pomocou dátumu Platné do. Tento dátum sa nachádza v MENU / Vodárenské objekty / Vodárenské zdroje v záložke Zákl. údaje a v časti Údaje do export pre V605 . Notifikáciu je potrebné zapnúť a nakonfigurovať cez MENU / Nastavenia / Nastavenia systémových notifikácií.
 • Kontaktné údaje pre hlásenia - Expertná skupina (#4833)
  V jednotlivých hláseniach, priznaniach a oznámeniach modulov Labod a Odbery bolo upravené načítanie kontaktných údajov. Kontaktné údaje sa zobrazujú podľa údajov užívateľa, ktorý vytvára jednotlivé hlásenia, priznania alebo oznámenia.

prevismobile2:

 • OLOV – Uzamykanie zapísanej polohy odberného miesta ( OM ) (#4495)
  Pri prepísaní súradníc OM v tablete bola doplnená otázka, či sa existujúce súradnice majú prepísať.
 • OLOV – Prepojenie zapísanej polohy OM s Mapy Google (#4496)
  V detaile vzorky v tablete bolo pridané tlačidlo na navigovanie, ktoré trasu otvorí v Google Maps.
 • Celkový počet km - zadávaný v tablete (#4800)
  Bol vytvorený nový prehľad MENU / Previs Mobile / Prehľad najazdených kilometrov vzorkármi kde je možné skontrolovať počty km najazdené pri odberoch vzoriek.

savom:

 • Savom - opakované vzorky (#4913)
  Oprava v module Savom, aby sa za číslami vzoriek vždy zobrazovala informácia o tom, či ide o opakovanú vzorku.

tmr:

 • TMR - Ročný plán - pridanie stĺpca do požiadavky na odber (#4608)
  Na miestach, kde je zobrazované číslo vzorky bola pridaná informácia o neodobratí vzorky. Doteraz sa zobrazovala iba informácia o opakovaní vzorky.
 • Zmena okna s internou poznámkou (#4619)
  V celom programe, v textových políčkach, ktoré majú vertikálny posuvník je možné dvojklikom otvoriť väčšie okno na editáciu, aby bolo vidieť dlhý text lepšie
 • Notifikácia pri ukončení vzorky OV s presahom limitov pri zmluve A (#4638)
  Notifikácia sa odošle automaticky po ukončení vzorky producenta (daný producent musí mať v karte producenta na stránke TMR vyplnenú skupinu e-mailov) v prípade, že je presiahnutá niektorá z nameraných hodnôt. Funkcionalita sa centrálne zapína cez MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia na stránke TMR. Taktiež je potrebné vyplniť, pre ktoré typy programov sa má notifikácia zasielať, to sa robí v číselníku MENU / TMR / Číselníky / Druhy programov. V súvislosti s touto funkcionalitou bol zmenený spôsob ukončovania vzoriek (ukončenie sa robí stlačením tlačidla vpravo hore mimo režimu editácie).
 • Programy požiadaviek kontroly kvality, usporiadanie podľa abecedy (#4743)
  V ročnom pláne, pri zmene zoradenia zobrazených požiadaviek sa toto poradie zachová aj po vstupe do detailu požiadavky.
 • TMR/export programu monitorovania (#4748)
  V ročnom pláne bolo implementované generovanie excel reportu Prehľad potlačených a pridaných ukazovateľov. Report zobrazuje prid. a odob. ukazovatele na úrovni jednotlivých požiadaviek a ich plánovaných odberov.
 • Preplánovanie vzorky medzi rokmi (#4778)
  Bola zablokovaná možnosť preplánovania odberu do iného roka, ako je rok, do ktorého patrí daný plán.
 • Týždenný plán odber (#4784)
  Do číselníka MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Druh vzorky bol pridaný nový údaj Predvolený spôsob odberu. Tento údaj sa následne zobrazuje v tabulké týždenného a mesačného plánu s možnosťou editácie. Údaj sa predvyplní v tabuľke na základe druhu vzorky, ktorú má požiadavka priradenú. Zobrazenie vysvetliviek Spôsob odberu v týždennom / mesačnom pláne odberov vzoriek OV a PV sa zobrazuje na základe tohto údaja.
 • Založenie požiadavky v Ročnom pláne - výber dátumov (#4814)
  Nová možnosť v detaile požiadavky v ročnom pláne umožňuje pri vytváraní novej požiadavky zadať periodicitu prirávaných dátumov.
 • Zobrazenie počtu plánovaných odberov podľa zmluvy (#4829)
  Do formulárov MENU / Vodárenské objekty / Kanal. zberače a MENU / Vodárenské objekty / Producenti odpadových vôd bol pridaný údaj Počet rozborov podľa zmluvy. Údaj sa zobrazuje v detailoch požiadaviek ročných plánov daných objektov.
 • Export neodobraných vzoriek vody (#4855)
  Vo výstupoch formulárov MENU / TMR / Hodnotenie / Prehľad neodobratých vzoriek a MENU / Laboratórny denník / Prehľady / Prehľad neodobratých vzoriek bol upravený výstup Nedobrané vzorky, pridaním stĺpcov Zásobovaná oblasť, Vodovod a Druh odoberaného média.
 • Zobrazovanie ČMO pri neodobraných vzorkách (#4861)
  Vo formulári systemovej notifikácie riešenia neodobratej vzorky bolo pridané ČMO.
 • Rozšírenie filtrov - TMR/ Hodnotenie/ Rozšírené hodnotenie/ pitná voda (#4871)
  V jednotlivých formulároch MENU / TMR / Hodnotenie / Rozšírené hodnotenie vzoriek bol pridaný zaškrtávací filter materské (k opak.). Filter umožňuje zobraziť pôvodné materské vzorky (teda ide o prvú vzorku v reťazi opakovaných vzoriek), ktoré boli opakované.

všeobecné:

 • Kontrola vyplnenia kódu Zbervak podľa konfigurácie exportu pre Labod (#3771)
  Bola pridaná funkcionalita, ktorá po spustení exportu do V605 skontroluje vyplnenie Zbervak kódov všetkých prevádzkových vstupov a chemických odberných miest. V prípade nevyplnenia Zbervak kódu sa zobrazí hláška spolu s prevádzkovými vstupmi a chemickými odbernými miestami, ktorým chýba kód.
 • Interný komunikátor - označiť všetkých (#4717)
  V internom komunikátore bola opravená možnosť označiť všetkých užívateľov.
 • Validačný protokol (#4718)
  Bol vytvorený nový formulár Administrácia/Ostatné/Validačný protokol, ktorý slúží na vytlačenie Validačného protokolu k aktuálnej produkčnej verzii.
 • Zobrazovanie rozsahu rozboru (#4720)
  V admin. nastaveniach bola možnosť vždy zobraziť v týždennom pláne rozsah rozboru rozdelená na 2 samostatné nastavenia. Jedno pre PV a druhé pre OV. Aby sa to v týždennom pláne uplatnilo, je potrebné mať aktívny filter na typ vody (pitná voda alebo odpadová voda)
 • Ujednotenie názvu (#4848)
  V činnosti MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Databázové role bola premenovaná položka V317 na standardykvality, aby názov role sedel s názvom modulu v menu programu.
 • Úprava msg.Bubble (#4866)
  Boli upravené zelené oznamovacie bubliny tak, aby sa nezatvárali pri prechode kurzoru cez bublinu (stávalo sa, že sa bublina zatvorila a nestihol sa prečítať text). Zatvorenie bubliny je možné urobiť klikom myši, alebo sa bublina zatvorí sama po 5s.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)