Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.1

Dátum zverejnenia: 29.10.2015

Novinky:

Labden:

  • Zoradenie číselníkov
    Všetky číselníky boli abecedne zoradené. Navyše pri výbere pracovníka sa ponúka filtrovaný zoznam len pracovníkov, ktorí používajú tablety
  • Filtrovanie podľa dňa
    Bol pridaný filter na vzorky podľa dátumu. Nachádza sa vpravo hore v okne Odber vzorky.
  • Umožniť zmenu času odberu
    V dátume odberu je možné na klik zmeniť čas odberu.
  • Prenášať poznámku
    Oprava chyby, ktorá spôsobovala, že sa poznámka k vzorke neprenášala do tabletu.
  • Adhoc vzorka - názov OM
    Pri adhoc vzorke bol doplnený navrhovaný názov odberného miesta, aby bolo možné adhoc vzorky od seba odlíšiť.
  • Nastavenia položiek
    Oprava nastavenia položiek. Po reštarte aplikácie sa údaje, ktoré boli označené ako neaktuálne znova javili ako aktuálne.
  • Chyba pri spätnej synchronizácii
    Oprava synchronizácie.
  • Prenos AdHoc vzoriek
    Bol dopracovaný spätný prenos adhoc vzoriek do Previsu. Činnosť sa nachádza v MENU / Previs Mobile 2 / Import vzoriek z tabletov na druhej stránke.

Odbery:

  • Merné jednotky
    Pri jednotlivých veličinách boli pridané merné jednotky
  • Zdvojené zobrazenie výdatnosti
    Výdatnosť sa v zozname položiek nachádzala dva razy. Chyba bola opravená.
  • Pri nulovom odbere po nameraní sa nezobrazí zelený status
    Opravená chyba, kde nulovú výdatnosť program nebral ako nameranú hodnotu.
  • Zobrazuje sa objemový výpočet miesto poncelet. priepadu
    Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa pri všetkých zdrojoch ponúkalo iba objemové meranie výdatností.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)